Mullerup Mose Lavbundsprojek­t - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Vestsjælland udførte i perioden august 2016 til juli 2017 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skulle undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i Mullerup og Løve moser i Kalundborg Kommune. Konklusionen var, at det ikke var muligt at søge realisering af et projekt. Forundersøgelsen blev finansieret med midler fra EU's Landdistriktsprogram.

Kreaturgræsning i Mullerup Mose - august 2016.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder og genskabe eller forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold og, hvor relevant, en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Det pågældende undersøgelsesområde er beliggende i den sydvestlige del af Kalundborg Kommune og består af Mullerup og Løve moser, der gennemstrømmes af Bøstrup Å. Åen løber nord på og ud i Nedre Halleby Å, der løber fra Tissø og videre ud i Storebælt. Undersøgelsesområdet er på ca. 215 ha og ses på nedenstående kort.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt i Mullerup og Løve moser gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter, og består af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af drivhusgasser. Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at arealer udenfor projektområdet og vandføringen i Bøstrup Å ikke påvirkes. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt.

Konklusion

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt i Mullerup og Løve Moser er afsluttet og der foreligger en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelsesrapport.

Konklusionen på forundersøgelsen er, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt at søge om gennemførelse af et lavbundsprojekt i Mullerup Mose. Dette skyldes primært nye krav til lavbundsprojekter, der fra marts 2017 betyder at disse fremover også skal bidrage til Vandområdeplanernes kvælstofreduktion til kystvande med reduktionsbehov. Undersøgelsesområdet afvander til hovedvandopland 2.1 Kalundborg, hvor der ikke er et sådant reduktionsbehov.

Derudover viste forundersøgelsen behov for at justere grænsedragningen i det oprindelige undersøgelsesområde, både på grund af manglende lodsejermæsig tilslutning til projektforslaget i delområder og på grund af arealer, som enten ikke kunne vådgøres eller ikke indeholdt nok tørvejord. Det betyder, at lavbundsordningens krav til et projekts reduktion af drivhusgasser ikke kan opnås på grundlag af den reviderede grænse og den forventede vådgøringseffekt i projektforslaget.

I dokumentarkivet findes rapporten for den tekniske forundersøgelse. Rapporten for den ejendomsmæssige forundersøgelse er ikke offentligt tilgængelig under hensynstagen til krav i Persondataforordningen.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode: August 2016 - juli 2017
Areal: Ca. 215 ha
Økonomi: 608.974 kr.

Projektforløb

Oversvømmet eng, februar 2016.

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Mullerup og Løve moser, der ligger mellem Slagelse og Kalundborg i den sydlige del af Bøstrup Å-systemet, der løber ud i Tissø. I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvor man gravede tørv i området. Det store billede til højre viser afgrænsningen af undersøgelsesområdet med rød streg på luftfoto fra foråret 2015.

Kontakt

Berit Land Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: belni@nst.dk
tlf.: +45 93 59 70 43