Vorslunde Lavbundsprojekt – Forundersøgelse

Naturstyrelsen Trekantsområdet udfører i perioden juli 2021 til juli 2023 en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt ved Store Vorslunde beliggende vest for Give i Vejle Kommune, på grænsen til Ikast-Brande Kommune. Forundersøgelsen finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe samt forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold, samt en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Undersøgelsesområdet Vorslunde er beliggende i den norsvestlige del af Vejle Kommune. Området afvander til det beskyttede og højt målsatte vandløb Karstoft Å, der igen afvander til Skjern Å, som udløber i Ringkøbing Fjord ved Skjern ca. 47 km i fugleflugt mod vest. Dermed fører renere vand fra området ved Store Vorslunde til renere vand i vigtige naturområder nedstrøms, både beskyttede områder og Natura 2000 områder. Konkret forbedres forhold for både dyr og planter forbundet med Skjern Å systemet, samtidig med, at CO2 bindes i tørvejorden i projektarealet.

Over 75 % af projektområdet vurderes at være tørvejord med minimum 6 % organisk materiale. En stor del af undersøgelsesområdet samt oplandet til området består af landbrugsjorder i omdrift, hvormed der i øjeblikket forventes at være en betydelig udvaskning af kvælstof til Karstoft Å og dermed Skjern Å systemet og Ringkøbing Fjord, som vil blive reduceret ved en evt. gennemførsel af projektet. Risikoen for fosforudvaskning kendes ikke og skal undersøges ved den tekniske forundersøgelse. Området er klassificeret med middelrisiko for okkerudledning, og der er tidligere etableret flere okkerbassiner i forbindelse med områdets grøfter og vandløb. En genopretning af den naturlige hydrologi i området forventes at reducere den fremtidige udledning af okker.

Undersøgelsesområdet indeholder i dag flere områder med beskyttet hede og beskyttet mose, som forventes at kunne udvides og forbedres, hvis projektet kan gennemføres. Området forventes også at få stor lokal rekreativ, naturmæssig, jagtmæssig og landskabelig værdi, idet projektet forventes at skabe sammenhæng mellem allerede eksisterende naturarealer.

Undersøgelsesområdet udgør den øvre del af Karstoft Å, der udmunder i Skjern Å, som løber gennem Natura 2000 område nr. 68, Skjern Å og munder ud i Natura 2000 område nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt ved Store Vorslunde gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse af et område på ca. 452 ha. Området ses på nedenstående kort.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og ud fra det opstille scenarier for en mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder, der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af CO2. Det er en forudsætning for realisering af et projekt, at naturarealer uden for projektområdet ikke påvirkes negativt. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges derfor også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt–forundersøgelse

Periode: Juli 2021 – juli 2023

Forundersøgelses-område: Ca. 452 ha

Økonomi – forundersøgelse: Kr. 928.700

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort:

 

Undersøgelsesområde:

Kontakt

Marc Hammer Holck
Biolog
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: mhhol@nst.dk
tlf.: +45 21 66 25 28