Bjergby Enge og Toftholm Lavbundsprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Midtsjælland har i maj 2020 fået tilsagn til at realisere lavbundsprojekt Toftholm inden januar 2024. Tilsagnet er givet på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse udført i perioden marts 2018 til december 2019, der har undersøgt muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Bjergby Enge og Toftholm i Holbæk Kommune. Projektet realiseres dels med midler fra EU’s Landdistriktsprogram dels med en egenfinansiering. Tilskuddet består af 75% midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 25% midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Kobbel Å set fra det østlige hjørne af delområde nord, med kig mod syd. Naturstyrelsen, oktober 2017.

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorved der genskabes naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. Jorden tilføres dermed mindre ilt, hvilket betyder at nedbrydningen af jordens indhold af tørv sker langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af kvælstof til kystnære farvande reduceres.

På baggrund af forundersøgelsen af 90 ha fordelt på to delområder, blev der identificeret et muligt projekt på 16 ha i det sydlige delområde. Det nordlige delområde i forundersøgelsen kunne ikke opfylde kravet til drivhusgasreduktion uden at påvirke afvandingen uden for projektgrænsen. I det sydlige delområde blev projektforslaget tilpasset, da bl.a. kravet til tørvejord ikke kunne opfyldes i hele området.

Projektområdet Toftholm er beliggende i Holbæk Kommune og de 16 ha omfatter 1 lodsejer. Det ligger på et tidligere engområde ved Kobbel Å, der afvander til Isefjorden. Projektforslaget indbefatter ekstensivering af driften på arealet, der har været i omdrift, samt afbrydelse af den interne dræning i projektområdet ved tilstopning af drængrøfter med udløb til Kobbel Å.

Projektet er vurderet til at kunne reducere udledningen med cirka 223 ton CO2-ækvivalenter/år og 779 kg N/år. Projektet vurderes ikke at frigive fosfor.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode: Marts 2018 - Januar 2024

Projektareal: 90 ha i forundersøgelse, 16 ha realisering

Økonomi: 394.604 kr. til forundersøgelse, 1.237.600 kr. til realisering

Projektforløb

Mark i Bjergby Enge, delområde nord. Det sydvestlige hjørne med kig mod nord. Naturstyrelsen, oktober 2017.

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Bjergby Enge og Toftholm, der ligger ved Kobbel Å i Holbæk Kommune.

I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvoraf fremgår at størstedelen af undersøgelsesområdet var eng og mose, og at der har været gravet tørv i området.

Det store billede til højre viser afgrænsningen af forundersøgelsens 2 delområder med rød streg på luftfoto fra foråret 2017, samt det ansøgte projektområde til realisering med gul streg.

Kontakt

Berit Land Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: belni@nst.dk
tlf.: +45 93 59 70 43