Gammelgård Sø Lavbundsprojekt

Naturstyrelsen Søhøjlandet genskaber Gammelgård Sø i Skanderborg kommune. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde og vil samtidig bidrage til at genskabe værdifuld sammenhængende natur i området.

Gammelgård Sø december 2015. Dronebilledet viser udbredelsen af vintersøen når pumpen er slukket (foto: Naturstyrelsen).

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet har i efteråret 2023 afsluttet et lavbundsprojekt i området Gammelgård Sø i Skanderborg kommune. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde, som ud over at tilbageholde klimagasser også vil biddrage til at udvide og sammenbinde værdifulde naturområder. Projektet er desuden udpeget som pilotprojekt hvor der afprøves og måles på høst af biomasse som virkemiddel for afbødning af uhensigtsmæssig fosforudvaskning. Anlægsarbejdet afsluttes i efteråret 2023 hvorefter pumpen slukkes og søen genopstår permanent.

Gammelgård Sø er beliggende i det kuperede istidslandskab mellem Søballe og Galten, og består af et afvandet søområde (Gammelgård Sø). Området er afvandet ved hjælp af en pumpe, der er forbundet med en række drænkanaler. Vandet pumpes fra området til Knud Å, der løber til Veng Sø og Ravnsø, som er en del af gudenåsystemet. I nuvære drift slukkes pumpen hver vinter, hvorved der opstår en vintersø i området jf. foto. Projektområdet udgør ca. 44 ha og består af en mosaik af landbrugsarealerarealer og naturarealer.

For at genskabe Gammelgård Sø, er det nødvendigt med en række anlægstiltag i området. Dette omfatter nedlægning af den nuværende pumpedrift, tildækning af gamle grøfter, samt omlægning af dræn og etablering af fordelerrender. Dermed vil en stor del af den oprindelige Gammelgård Sø blive genskabt og hele område bliver taget ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som lavvandet sø, eng og mose.

Den samlede beregnede klimaeffekt ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til 719,3 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på 16,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet vil desuden give området et naturmæssigt løft som især forventes at gavne de fugle og padder der allerede findes i nærområdet.

Grundlaget for at kunne realisere projektet, er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Områdets status som naturområde tinglyses på projektarealet.

Området forbliver i privat eje og adgang til området følger naturbeskyttelseslovens regler for adgang i det åbne land. Der passerer en vandresti langs den østlige del af området i den tilstødende Storring Præstegårds Skov, hvorfra man kan få et kig ud over arealet.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Periode: 2021 - 2023
Projektareal: Ca. 44 ha
Økonomi: Ca. 4,2 mio

Projektforløb

Engområdet og vintersø 2015

Kort over projektområdet

Området er et privatejet pumpelag mellem Galten og Søballe i Skanderborg kommune.

Flyfoto fra 1954, hvor omfanget af kanaler og grøfter i området tydeligt ses. Størstedelen af grøfterne eksisterer stadig i dag.

I den tilstødende Storring Præstegårds Skov ligger en vandresti, som passerer langs den østlige grænse af området.

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: angth@nst.dk 
tlf.: +45 72 54 37 82
mob.: +45 22 88 99 42