Gammelgård Sø Lavbundsprojekt

Naturstyrelsen har i 2023 genskabt Gammelgård Sø i Skanderborg kommune. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde og vil samtidig bidrage til at genskabe værdifuld sammenhængende natur i området.

Gammelgård Sø maj 2024.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen har i efteråret 2023 afsluttet et lavbundsprojekt i området Gammelgård Sø i Skanderborg kommune. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde, som ud over at tilbageholde klimagasser også vil biddrage til at udvide og sammenbinde værdifulde naturområder. Projektet er desuden udpeget som pilotprojekt hvor der afprøves og måles på høst af biomasse som virkemiddel for afbødning af uhensigtsmæssig fosforudvaskning. Anlægsarbejdet blev afsluttet i efteråret 2023 hvorefter pumpen blev slukket og fjernet og søen genopstod som en lavvandet engsø.

Gammelgård Sø er beliggende i det kuperede istidslandskab mellem Søballe og Galten. Gammelgård Sø/Søballe sø var oprindeligt en del af et større tørveområde med sø, mose og engnatur. Gennem en række dræningsprojekter, det første allerede i 1820erne og det seneste i 1954, blev området drænet og inddraget til landbrugsdrift. Området blev afvandet ved hjælp af en pumpe, der var forbundet med en række dybe drænkanaler. Vandet blev pumpet fra området til Knud Å, som er en del af Gudenå-systemet. 

For at genskabe Gammelgård Sø, var det nødvendigt med en række anlægstiltag i området. Dette omfattede nedlægning af pumpedrift, tildækning af gamle grøfter, samt omlægning af dræn og forhøjelse af diget mod Søndre landkanal. Derudover blev der af fire omgange i perioden 2021-2023 høstet og fjernet biomasse fra området, med henblik på at fjerne næringsstoffer fra den kommende søbund inden vådlægning. Aarhus Universitet gennemfører desuden en række før og efter målinger, med henblik på at følge effekten af projektet.

Den samlede beregnede klimaeffekt ved gennemførelse af projektet er beregnet til 719 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på 16,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet vil desuden give området et naturmæssigt løft, som især forventes at gavne de fugle og padder der allerede findes i nærområdet. I områdets sydøstlige del er et mindre område med rigkærs-vegetation, som med den rette naturpleje, forventes at ville kunne brede sig til andre dele af området.

Grundlaget for at kunne realisere projektet, er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere, der i projektet er blevet kompenseret for udtagning af deres landbrugsjord. Områdets status som naturområde er tinglyst på projektarealet.

Området forbliver i privat eje og adgang til området følger naturbeskyttelseslovens regler for adgang i det åbne land. Der passerer en vandresti langs den østlige del af området i den tilstødende Storring Præstegårds Skov, hvorfra man kan få et godt kig ud over arealet.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Periode: 2021 - 2023
Projektareal: Ca. 44 ha
Økonomi: Ca. 4,2 mio

Projektforløb

Området set fra pumpehus mod øst inden biomassehøst og vådlægning (2021).
Gammelgård Sø biomassehøst 2022.
Offentlig tur på den kommende søbund 2022. Det gamle pumpehus ses i baggrunden.
Gammelgård Sø set fra øst april 2024.

Kort over projektområdet

Området var et privatejet pumpelag mellem Galten og Søballe i Skanderborg kommune.

Flyfoto fra 1954, hvor omfanget af kanaler og grøfter i området tydeligt ses. Nu er grøfterne sløjfet og pumpen fjernet.

I den tilstødende Storring Præstegårds Skov ligger en vandresti, som passerer langs den østlige grænse af området.

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: angth@nst.dk 
tlf.: +45 72 54 37 82
mob.: +45 22 88 99 42