Lottrup Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Trekantsområdet har i perioden november 2015 til november 2017 fået udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Lottrup med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre §3-områder i og omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. Arealet er ikke udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), og der skal derfor indsamles jordprøver til analyse for kulstofindhold i hele området. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75% af arealet, som indeholder mindst 12% organisk kulstof.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode: November 2015 til juni 2018
Projektareal: 33,74 ha
Samarbejdspartnere: Hedensted kommune
Økonomi: 166.600,00kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealet

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: tre@nst.dk
tlf.: +45 72 54 35 85