Klode Mølle Trekanten Lavbunds­projekt – Forundersøgelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet har i slutningen af 2021 startet en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i Klode Mølle Trekanten nær Bølling Sø i Ikast-Brande Kommune. Undersøgelsesområdet på 179 ha ligger mellem Klode Mølle by og den vestlige del af Bølling Sø.

Projektbeskrivelse

Forundersøgelsen i Klode Mølle Trekanten har til formål at afklare mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i området. De biologiske, tekniske og ejendommæssige forhold vil blive belyst, for at afdække potentialet og skabe grundlag for en vurdering af om et lavbundsprojekt vil kunne gennemføres.

Formålet med lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og oprette en mere naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af tørvejorden og udledningen af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold vil samtidig bidrage til udviklingen af mere natur i projektområdet.

Gennem Klode Mølle Trekanten løber Bølling Sø Kanal, eller Skygge Å, der afvander videre til Karup Å med udløb til Limfjorden. Et muligt lavbundsprojekt vil bidrage til at reducere tabet af kvælstof til vandmiljøet til gavn for fjorden. Undersøgelsen af mulighederne for at stoppe dræningen og tilbageholde vandet længere tid i området vil også indbefatte, at der vil blive set på mulighederne for at genslynge kanalen. Dette vil også kunne bidrage til at forbedre levestederne for dyr og planter i vandløbet.

Klode Mølle Trekanten ligger i umiddelbar forlængelse af Bølling Sø og der er både landskabeligt og naturmæssigt god sammenhæng. Der er bl.a. et rigt fugleliv. Hele området er en del af Bølling Sø Fredningen og grænser op til Natura2000 området Stenholt Skov og Stenholt Mose.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: nov. 2021 - sep. 2023
Projektareal: 179 ha
Økonomi: 635.000 kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Anders Lund Jensen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: anluj@nst.dk 
tlf.: +45 51 62 72 19