Gråkær Enge Lavbundsprojek­t - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Himmerland har i perioden september 2020 – maj 2021 udført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i et undersøgelsesområde på 181 ha i Gråkær Enge i ådalen mellem Vorning Å og Skals Å i Mariagerfjord kommune.

Projektbeskrivelse

Det potentielle lavbundsprojekt er beliggende i Skalsådalen og er afgrænset af Skals Å og Vorning Å. Undersøgelsesområdet, der berører 10 lodsejere, omfatter 181 ha, hvoraf hovedparten er dyrket landbrugsjord. Området afvandes gennem grøfter og dræn, og den centrale del på ca. 55 ha afvandes med pumpe, lige som også drænsystemet i det nordvestlige område afvander via pumpe. Hovedparten af undersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura 2000 og er for 85 % vedkommende karakteriseret som humus jorde med et tørveindhold over 6%.

Formålet med lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) af landbrugsmæssig drift og genskabe mere naturlig vandstand for herigennem at reducere disse arealers udledning af klimagasser til atmosfæren. Det indebærer, at afvanding i form af dræn, grøfter og eventuelle pumper afbrydes, så jorden bliver vådere således iltning og nedbrydning af tørvejorden ophører.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet, hvoraf en betydelig del er udpeget som Natura 2000 område.

Med ophør af dyrkning bidrager lavbundsprojektet endvidere til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet til gavn for Hjarbæk Fjord og Limfjorden.

Læs mere om gennemførelse af Klima-lavbundsprojekt Gråkær Enge.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: 1. september 2020 - 30. august 2021
Forundersøgelses-område: 181 ha
Økonomi - forundersøgelse: 453.707 kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk 
tlf.: +45 41 15 77 66

Nyheder om klima-lavbundsprojekter