Klima-lavbundsprojekt Gråkær Enge

Naturstyrelsen Himmerland har i perioden september 2020 – maj 2021 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i Gråkær Enge mellem Vorning Å og Skals Å.

Forundersøgelse

Forundersøgelsen viser, at det er teknisk muligt at realisere et lavbundsprojekt i Gråkær Enge, der vil omfatte op til 168 ha. Den ejendomsmæssige forundersøgelse, der er baseret på interviews med områdets lodsejere, viste samtidig en langt overvejende positiv indstilling til projektet.

Naturstyrelsen har på den baggrund valgt at gå videre med at realisere projektet som et klima-lavbundsprojekt. Detailplanlægning og jordfordeling igangsættes i slutningen af efteråret 2021.

Projektbeskrivelse

En realisering af klima-lavbundsprojektet indebærer, at den nuværende aktive afvanding bringes til ophør ved at lukke grøfter og afbryde dræn og pumper i området. Disse indgreb vil føre til en hel eller delvis vandmætning af jorden inden for store dele af projektområdet.

Den foreslåede projektafgrænsning og de projekterede indgreb kan ses i resumé af forundersøgelsen (dokumentarkiv nedenfor), der gengiver hovedresultaterne og konklusionen på den tekniske forundersøgelse.

Mindre CO2 og bedre vandmiljø

Den beregnede klimamæssige effekt af projektet på 168 ha er en årlig reduktion af klimagasser svarende til 1.679 ton CO2 eller 10 ton CO2/ha.

Samtidig vil projektet have en gavnlig effekt på vandmiljøet i form af en beregnet reduktion i tab af kvælstof på ca. 7,8 ton N/år. Dette vil bidrage til opfyldelsen af de fastsatte vandmiljømål for Limfjorden.

Mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Projektet er beliggende i Natura 2000 område nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk). Det vurderes i forundersøgelsen, at projektet ikke vil påvirke de værdifulde naturarealer negativt. Tværtimod vil naturen i området bliver mere sammenhængende og ådalen vil blive genskabt mere varieret og dynamisk, fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Under projektering og anlæg af projektet vil der være særlig fokus på at lokalisere og om muligt genskabe grundvandsfødte naturtyper som rigkær og kildevæld.

Projektet er endvidere beliggende inden for LIFE IP Natureman indsatsområde, hvor man bl.a. arbejder på, at etablere større, sammenhængende arealer til græsning, ligeledes med henblik på, at understøtte og forbedre natur og biodiversitet i Natura 2000 områderne i ådalene.

Jordfordeling er nøglen til realisering

Det er en forudsætning for, at Klima-lavbundsprojektet i Gråkær Enge kan realiseres, at der indgås aftaler med alle berørte lodsejere. I den forbindelse er det en vigtig nøgle til realisering, at der igangsættes en jordfordeling. Gennem en jordfordeling kan jordejeren vælge at sælge projektjorden og blive tilbudt at erhverve erstatningsarealer. Jordejeren kan også beholde sin projektjord med en tinglyst vådområdedeklaration mod en økonomisk éngangskompensation. Landmænd får således mulighed for at tage jord ud af drift til natur og miljøformål, for til gengæld at få god landbrugsjord som erstatning.

Gennem jordfordeling kan markerne ofte samles i større sammenhængende arealer, der forbedrer den fremtidige mulighed for at ådalen kan blive græsset, til gavn for både flora og fauna.

Jordfordelingen forventes at blive integreret med en Multifunktionel Jordfordeling i denne del af Skalsådalen. Hermed vil flere ønsker og behov i området kunne tilgodeses, fx rekreative formål, indsatser der forbedrer biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og arrondering af landbrugsejendomme.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: maj 2021-maj 2024
Projektareal: 168 ha
Samarbejdspartnere: Mariagerfjord kommune 
Økonomi: 15,5 mio. kr.

Projektforløb

Udsigt over Offermosen

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk
tlf.: +45 41 15 77 66

Nyheder om klima-lavbundsprojekter