Multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen

Projektbeskrivelse

MUFJO i skalsådalen er blevet forlænget til 31. januar 2025.

Baggrund

Regeringen har afsat 150 mio. kr. til realisering af multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug, friluftsliv og regional udvikling sammentænkes.

Den 4. januar 2022 modtog Naturstyrelsen samtykke til fri jordfordeling i Skalsådalen ved Sdr. Onsild under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO).

Ansøgningen

Ansøgningen om MUFJO i Skalsdalen er udformet i tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen og de tre kommuner Viborg, Mariagerfjord og Randers. Ansøgningen tager afsæt i et mulighedskatalog, der er udarbejdet i et udviklingsprojekt LIFE IP NATUREMAN for indsatsområdet i Skals Ådal ved Sdr. Onsild.

LIFE IP Natureman – indsatsområdet i Skals Ådal ved Sdr. Onsild

Projektet LIFE IP Natureman har fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Konkret vil projektet bl.a. arbejde med at skabe større sammenhængende arealer, som er mere rentable at pleje. Projektets indsatser skal tilrettelægges på en måde, så de understøtter vækst og udvikling i landdistrikterne bedst muligt.

Projektet er opdelt i 39 indsatsområder. For hvert indsatsområde er der udarbejdet en vision og et mulighedskatalog, der omfatter en vifte af aktiviteter, der har sigte på at forbedre natur og miljø og fremme en positiv landdistriktsudvikling. Se nærmere om LIFE IP Natureman på https://life-natureman.dk/.

Mulighedskataloget for indsatsområde N30-17 (Sdr. Onsild Enge) kan ses her

Projektelementer i MUFJO Skalsådalen

Kerneområdet for jordfordelingen rækker ud over LIFE IP Natureman indsatsområdet. MUFJO Skalsådalen omfatter derfor også projektelementer, der ikke er beskrevet i mulighedskataloget.

De største projektelementer i MUFJO-ansøgningen er en række lavbundsprojekter. I disse større projekter er det oplagt at søge at tilgodese flere interesser og ønsker samtidigt.

Samlet oversigt over projektelementer der arbejdes med under MUFJO i området er:

  • Klima-lavbundsprojekt i Lindum Enge (98 ha), Gråkær Enge (169 ha) og Sjørring Kær (82 ha), der reducerer drivhusgasser og øger naturindhold samt bidrager til et rent vandmiljø. Læs projektsiden for Gråkær enge og projektsiden for Lindum enge. 
  • Natura 2000 indsatser med fokus på beskyttelse af rigkær, kilder og overdrev samt bilag IV arter.
  • Natur og biodiversitet med særlig fokus på en opdateret plejeplan for Hvidding Krat
  • Grundvandsbeskyttelse (BNBO Sjørring Vandværk)
  • Udlægning af stier og etablering af rekreative anlæg
  • Landdistriktsudvikling
  • Forbedret arrondering af landbrugsarealet inden for kerneområdet (ca. 665 ha) og øgning af arealer med økologi (ca. 35 ha)

Oversigtskort MUFJO Skalsådalen

Kerneområdet for MUFJO i Skalsådalen (6.000 ha) er vist med en gul stiplet ramme. Det indbefatter indsatsområdet Sdr. Onsild Enge i LIFE IP Natureman (vist med rød stiplet linje). Det gult skraverede område viser udstrækningen af Natura 2000 området.

Fakta

Projekttype: Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO)
Periode: 4. januar 2022 - 31. januar 2025
Projektareal: Kerneområde 6.000 ha
Økonomi: Afsat til jordfordelingsplanlægning 3.130.000 – Finansiering af fx. ekstensivering og udtagning af landbrugsjord, stianlæg, lavbundsprojekter kommer fra andre kommunale og statslige puljer, EU LIFE midler samt fra vandværk og evt. fonde, hvor der søges om penge til forbedring af rekreative formål.

Projektforløb

Hvad er multifunktionel jordfordeling?

I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan muliggøre multifunktionelle projekter.

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
kjelj@nst.dk
+45 41 15 77 66

Eva Christensen
Koordinator
Viborg Kommune
echr@viborg.dk
+45 87 87 55 71

Lars Sandberg
Koordinator
Randers Kommune
lars.sandberg@randers.dk
+45 89 15 18 56

Jens Berge Laursen
Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen
jenlau@lbst.dk
+45 21 34 17 21

Kristian Lausten
Koordinator
Mariagerfjord Kommune
krlau@mariagerfjord.dk 
+45 97 11 36 87