Klima-lavbundsprojekt Lind­um Enge

Naturstyrelsen Himmerland har i perioden september 2020 – maj 2021 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i Lindum Enge i ådalen omkring Skals Å i Viborg Kommune.

Stubmark ved Lindum enge.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Forundersøgelsen har vist, at det er teknisk muligt at realisere et lavbundsprojekt på op til 98 ha i Lindum Enge. Naturstyrelsen har på baggrund af forundersøgelsen og en opbakning til projektet blandt lodsejere valgt at gå videre med at realisere projektet som et klima-lavbundsprojekt. Detailplanlægning og jordfordeling igangsættes i slutningen af 2021.

Projektbeskrivelse

Det mulige klima-lavbundsprojekt ligger i Skalsådalen umiddelbart øst for Lindum Skov. Projektet på 98 ha er fordelt på to delområder og berører 10 lodsejere. Størstedelen af projektområdet er dyrket landbrugsjord, som afvandes, men omfatter også beskyttet natur som eng, mose og søer.

Klimaeffekt

Formålet med et klima-lavbundsprojekt er at reducere udledningen af drivhusgasser, ved at tage landbrugsjorde ud af drift og genetablere en mere naturlig vandtilstand på arealerne. Realiseringen af et klima-lavbundsprojekt i Lindum Enge vil derfor indebære, at den nuværende afvanding bringes til ophør ved at lukke grøfter og afbryde dræn og pumpe. Disse indgreb vil føre til en hel eller delvis vandmætning af jorden inden for store dele af projektområdet.

Projektet har potentiale til at bidrage med en årlig reduktion af klimagasser svarende til 1.010 ton CO2 eller ca. 10,3 ton CO2/ha.

Samtidig vil projektet have en positiv effekt på vandmiljøet i form af en beregnet reduktion i tabet af kvælstof på ca. 5,1 ton N/år. Dette vil bidrage til opfyldelsen af de fastsatte vandmiljømål for Limfjorden.

Den foreslåede projektafgrænsning og de projekterede indgreb kan ses i resumé af forundersøgelsen (dokumentarkiv nedenfor), der gengiver hovedresultaterne og konklusionen på den tekniske forundersøgelse.

Mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Hovedparten af området er en del af et internationalt naturbeskyttelsesråde: Natura 2000 område nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk). Ophør af landbrugsdrift og mere naturlige afvandingsforhold i området vil medføre en forøgelse af beskyttet natur og mulighed for, at der opstår flere naturtyper som ”rigkær” og ”tidsvis våd eng”. Endvidere vil projektet kunne forbedre levevilkårene for især engfugle og vandfugle. Under projektering og anlæg af projektet vil der være særlig fokus på at lokalisere og om muligt genskabe grundvandsfødte naturtyper: rigkær og kildevæld.

Projektet er endvidere beliggende inden for LIFE IP Natureman indsatsområde, hvor man bl.a. arbejder på, at etablere større, sammenhængende arealer til græsning, ligeledes med henblik på, at understøtte og forbedre natur og biodiversitet i Natura 2000 områderne i ådalene.

Jordfordeling

Den ejendomsmæssige forundersøgelse, der er baseret på interviews med områdets lodsejere, viste en langt overvejende positiv indstilling til projektet. Dette er vigtigt, da der er en forudsætning for, at klima-lavbundsprojektet i Lindum Enge kan realiseres, at der indgås frivillige aftaler med alle berørte lodsejere. Her kan nøglen til en realisering af projektet være, at der igangsættes en jordfordeling.

Gennem en jordfordeling kan jordejeren vælge at sælge projektjorden og blive tilbudt at erhverve erstatningsarealer. Jordejeren kan også beholde sin projektjord med en tinglyst vådområdedeklaration mod en økonomisk éngangskompensation. Landmænd får således mulighed for at tage jord ud af drift til natur og miljøformål, for til gengæld at få god landbrugsjord som erstatning.

Gennem jordfordeling kan markerne ofte samles i større sammenhængende arealer, der forbedrer den fremtidige mulighed for at ådalen kan blive græsset, til gavn for både flora og fauna.

Jordfordelingen forventes at blive integreret med en Multifunktionel Jordfordeling i denne del af Skalsådalen. Hermed vil flere ønsker og behov i området kunne tilgodeses, fx rekreative formål, indsatser der forbedrer biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og arrondering af landbrugsejendomme.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: maj 2021 - maj 2024
Samarbejdspartnere: Viborg kommune
Økonomi: 9,75 mio. kr.
Projektareal: 98 ha

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk
tlf.: +45 41 15 77 66

 

Nyheder om klima-lavbundsprojekter