Birkekær Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Birkekær

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden oktober 2016 til december 2018 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Tinglev med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre §3-områder omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. På arealer, der ikke er udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), skal der indsamles jordprøver til analyse for kulstofindhold. I hele området skal der indsamles prøver til vurdering af, om der er risiko for udledning af fosfor til havmiljøet. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75% af arealet, som indeholder mindst 12% organisk kulstof.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt under EU's Landdistiktsprogram
Periode: Oktober 2016 til december 2018
Samarbejdspartnere: Aabenraa Kommune
Økonomi: 322.600,00 Kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Simon Bo Sørensen
Skovfoged & Projektleder
mail: simbs@nst.dk 
tlf.: +45 93 59 69 72