Kvorning i Nørreådalen Lavbundsprojek­t - Forundersøgelse

Der er i Viborg Kommune forundersøgt et nyt lavbundsprojekt, som ligger ved Kvorning, i Nørreådalen, i vandoplandet til Randers Fjord. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse, som er hovedformålet med et lavbundsprojekt. Projektet vil også bidrage til kvælstof reduktion og øge og sammenbinde naturen i området.

Projektbeskrivelse

Lavbundsprojektet ligger ud til den østlige ende af Nørreå, syd for Kvorning og Mollerup, ca. midt mellem Randers og Viborg. Området ligger inden for Natura 2000 område nr. 30 Nørre Ådal. Projekttiltag vil være at genskabe en mere naturlig hydrologi ved at afbryde grøfter og dræn samt, om muligt, at hæve og genslynge mindre tilløbende vandløb i området. Der skal ikke foretages ændringer af selve Nørreåen i projektet.

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til gennemførelse af lavbundsprojekt Nørreådalen ved Kvorning, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der er nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

Undersøgelsesområdet var 444 ha, heraf var 323 ha i følge kortmaterialet beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk stof, svarende til ca. 73 % af undersøgelsesområdet. Supplerende jordprøver skulle desuden dokumentere, at procentdelen af projektareal beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof udgør min. 75 %, som var et minimumskrav. Den forventede drivhusgasreduktion var i alt 7.430 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 21 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

Den forventede kvælstofreduktion er 17.760 kg N/år, svarende til 40 kg N/ha/år.

Projektet afvander til hovedvandopland 1.5 Randers Fjord.

Den 27. april 2021 blev forundersøgelsen præsenteret for de berørte lodsejere. Den korte konklusionen på forundersøgelsen var, at der er grundlag for at gå videre med realisering af et projekt på 430 ha. Beregningerne viser at projektet i Kvorning vil bidrage til en samlet reduktion på 5.676 tons CO2-ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med samlet kvælstofreduktion til Randers Fjord på 13 tons/år og forbedre vandløbskvaliteten i flere af de mindre vandløb. Konsulenten vurderer, at projektet ikke vil påvirke de værdifulde naturarealer negativt. Det forventes, at naturen i området bliver mere sammenhængende, varieret og dynamisk. Dette vil ske fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Naturstyrelsen har besluttet at realisere projektet som statslig finansieret Klima-Lavbundsprojekt i stedet for at køre det videre som EU medfinansieret Lavbundsprojekt. Dette giver bl.a. bedre mulighed for at købe erstatningsjord til berørte lodsejere.

Start på jordfordeling og kompensationsmuligheder

Kvorning klima-lavbundsprojekt realiseres ved at gennemføre en stor jordfordeling, hvor arealer samles i større og mere rationelle enheder. Jordfordelingen vil også køre parallelt med den jordfordeling, der kører i området under projektet Multifunktionel Jordfordeling i Nørreådalen. Lodsejere tilbydes mulighed for køb, salg eller bytte af jord eller alternativt en engangserstatning.

På mødet gennemgik landbrugsstyrelsen kompensationsmuligheder og hvordan processen er i en jordfordeling. På mødet blev nedsat et lodsejerudvalg, der skal hjælpe med værdiansættelse af arealer i hele området omkring Kvorning og Ørum.

Selve jordfordelingsarbejdet forventes at gå i gang i løbet af juni måned. Du er også meget velkommen til inden at kontakte jordfordelingsplanlægger Erik Steen Kristensen, tlf. 24812953, e-mail erikri@lbst.dk

Powerpoints fra mødet, forundersøgelsesrapporter, tidsplan for projektet mv. kan du finde under dokumentarkiv herunder eller på projektet nye hjemmeside:

Kvorning klima-lavbundsprojekt

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Periode: 20. januar 2020 - 19. februar 2022
Projektareal: 444 ha
Økonomi - forundersøgelse: 912.872 kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Undersøgelsesområdet markeret med rødt. 

Kontakt

Martin Nissen Nørgård
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: MARNO@nst.dk 
til.: +45 93 56 41 00

Nyheder om klima-lavbundsprojekter