Klima-lavbundsprojekt ved Kvorning i Nørreådalen

Nørreådalen ved Kvorning

Forundersøgelsen

Forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Kvorning har vist, at der er mulighed for at realisere et projekt på ca. 430 hektar i Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Projektet realiseres som et statsligt klima-lavbundsprojekt og skal bidrage til reduktionen af skadelige drivhusgasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil projektet understøtte andre positive effekter i forhold til natur, miljø, klimatilpasning samt friluftslivets adgang til naturområderne. I forbindelse med realiseringsprojektet er projektet udvidet til 505 hektar.

Klima-lavbundsprojektet spiller sammen med en lokal landskabsstrategi for Nørreådalen syd for Ødum, som udarbejdes af Viborg Kommune og udføres på baggrund af og støtte fra IP LIFE projektet Natureman.

Projektbeskrivelse

Mindre CO2 og bedre vandløbskvalitet
Beregninger viser at projektet i Kvorning vil bidrage til en samlet reduktion på 8.675 tons CO2-ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med samlet kvælstofreduktion til Randers Fjord på 17 tons/år og forbedre vandløbskvaliteten i flere af de mindre vandløb.

I projektet vil der ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn. Derudover genslynges flere af de mindre vandløb og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder at området bliver mere vådt og at CO2 tilbageholdes i jorden.

Mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Projektet er beliggende i Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Det vurderes i forundersøgelsen, at projektet ikke vil påvirke de værdifulde naturarealer negativt. Tværtimod så vil naturen i området bliver mere sammenhængende og ådalen vil blive genskabt mere varieret og dynamisk, fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Jordfordeling er nøglen til realisering

Kvorning klima-lavbundsprojekt realiseres ved at gennemføre en stor jordfordeling, hvor arealer samles i større enheder. På grund af områdets størrelse er jordfordelingen opdelt i 5 del kendelser.

Når arealerne samles i større enheder, forbedres den fremtidige mulighed for at ådalen kan blive græsset til gavn for både flora og fauna. Samtidig får landmænd mulighed for at tage jord ud af drift til natur og miljøformål, for til gengæld at få god landbrugsjord som erstatning.

Jordfordelingen har været integreret med den igangsatte Multifunktionelle Jordfordeling i Nørreådalen. Hermed tilgodeses flere ønsker og behov i området som fx rekreative formål, indsatser der forbedrer biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og arrondering af landbrugsejendomme.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, 
Periode: 27. april 2021 - 31. dec. 2025
Projektareal: 430 ha
Økonomi: 65 mio. kr. til realisering

Projektforløb

Udsigt ved Kvorning i Nørreådalen

Oversigtskort

Nuværende årsmiddel (før udførelse)

Kontakt

Martin Nissen Nørgård 
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: marno@nst.dk
tlf.:+45 93 56 41 00

Mogens Wiedemann Daabeck 
Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen, Natur & Landbrugsudvikling 
mail: mogdaa@lbst.dk
tlf.: +45 21 38 15 43

Nyheder om klima-lavbundsprojekter