Multifunktionel jordfordeling i Nørreådalen ved Ørum

Heltzen juni 2018

Projektbeskrivelse

Regeringen har afsat 150 mio. kr. til realisering af multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug, friluftsliv og regional udvikling sammentænkes. Ved første ansøgningsrunde fik tre projekter betinget samtykke.

Den 9. november 2020 modtog Naturstyrelsen samtykke til fri jordfordeling i Nørreådalen ved Ørum og Kvorning under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO). Inden Landbrugsstyrelen gav endelig samtykke foretog de en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Dette blev udført i efteråret 2020.

I efteråret 2022 blev MUFJO Nørreådalen forlænget frem til juni 2023.

Ansøgningen

Ansøgningen om MUFJO er udført i tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Naturstyrelsen i det fælles projekt LIFE IP NATUREMAN. Ansøgningen tager udgangspunkt i Viborg Kommunes arbejde med udvikling af en landskabsstrategi for Nørreådalen. Landskabsstrategi Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman.

Landskabsstrategi i Nørreådalen

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende m.fl. kan og vil satse på i området. Under arbejdet med landskabsstrategien har mange tilkendegivet interesse for jordfordeling til at løse en række af problemstillinger i området.

Foruden input fra arbejdet med landskabsstrategien er baggrunden for ansøgning om en MUFJO i dette område en række af våd- og lavbundsprojekter. I disse store projekter er det netop naturligt at samtænke jordfordeling i et større perspektiv og tilgodese flere interesser og ønsker samtidigt.

De elementer der ønskes arbejdet videre med under MUFJO i området er:

  • Natura2000 indsatser med fokus på rigkær, kilder og overdrev
  • Vådområdeprojektet ved Velds Møllebæk på 77 ha, der tilgodeser rent vandmiljø
  • Lavbundsprojektet ved Kvorning på 444 ha, der reducerer drivhusgasser og øger naturindhold
  • Lavbundsprojektet ved Heltzen Enge på 139 ha, der reducerer drivhusgasser og øger naturindhold
  • Grundvandsbeskyttelse af drikkevandsområde ved Ørum
  • Bevarelse af en godt 100 meter lang bronzealdervej ved Kvorning
  • Stier og rekreative anlæg
  • Forbedret arrondering af landbrugsarealet inden for kerneområdet og øgning af arealer med økologi

Kerneområdet er på ca. 4500 ha, hvor det vurderes at der foruden jordfordeling i vådområde- og lavbundsprojekterne kan laves yderligere jordfordeling af 700 ha.

Fakta

Projekttype: Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO)
Periode: 9. nov. 2020 – 1. juni 2023
Projektareal: Kerneområde 4500 ha
Økonomi: Afsat til jordfordelingsplanlægning 3.130.000 – Finansiering af fx. ekstensivering og udtagning af landbrugsjord, stianlæg, lavbundsprojekter kommer fra andre kommunale og statslige puljer, EU LIFE midler samt fra vandværk og evt. fonde, hvor der søges om penge til forbedring af rekreative formål.

Projektforløb

Hvad er multifunktionel jordfordeling?

I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan muliggøre multifunktionelle projekter.

Oversigtskort MUFJO Nørreådalen

Kontakt

Martin Nissen Nørgård
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
marno@nst.dk
+45 93 56 41 00

Jørgen Jørgensen
koordinator
Viborg Kommune
jojo@viborg.dk
+45 87 87 55 69