Heltzen Pumpelag og Enge Lavbundsprojekt - Realisering

Projektområdet, Heltzen pumpelag og enge i Nørreådalen, er beliggende i Viborg Kommune, i vandoplandet til Randers Fjord. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Projektet blev færdigetableret juni 2018.

Projektbeskrivelse

Forundersøgelser har vist, at der var grundlag for at gennemføre et lavbundsprojekt på 139 hektar, hvoraf de 138 ha er beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof. Projektet har en beregnet CO2 effekt på i alt 3.684 ton CO2-ækvivalenter/år svarende til en reduktion på 26,4 ton CO2æ/ha projektareal.

Den beregnede kvælstofreduktion er på 5.693 kg N, svarende til 41 kg N/ha/år.

Den beregnede nettotilbageholdelse af fosfor er 770 kg P/år.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse viste, at berørte lodsejere er interesseret i projektet og der er grundlag for at rejse en jordfordeling for at kunne imødekomme ønsker om erstatningsjord. Den 26. oktober 2017 var der jordfordelingskendelse med skæringsdato den 1. november 2017.

Heltzen pumpelag og enge ligger ud til den østlige ende af Nørreå, sydøst for Ørum, ca. midt mellem Randers og Viborg. Området ligger inden for Natura 2000 område nr. 30 Nørre Ådal.

Samlet set vurderes projektet at være neutralt for udpegningsgrundlaget i N30 men positivt for områdets integritet og på sigt for udviklingen og sammenhængskraften af levesteder og naturtyper. Projektets reduktion af næringsstoffer vil desuden medvirke til at forbedre tilstanden i Randers Fjord og Kattegat.

Projektet omfatter følgende anlægsarbejder og aktiviteter:

  • Fjernelse af 3 pumpestationer
  • Gennembrydning af diger langs nuværende landkanaler og pumpekanaler 7 steder, så der etableres ind- og udløb ved nye søer
  • Afbrydelse af dræn ved at fjerne 51 drænbrønde
  • Afbrydelse af 7 dræn ved opgravning over 5 m
  • Sløjfning af 33 grøfter (ca. 8700 m)
  • Udledning af drænvand på terræn 3 steder

Find mere information om projektet under dokumentarkiv.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Periode: 13. oktober 2017 - 12. oktober 2020
Projektareal: 139 ha
Økonomi: 17.125.040 til realisering

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealet: 

Fremtidig årsmiddel afvandingsforhold

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: MARNO@nst.dk
tlf.: +45 93 56 41 00