Førslevgaard Gods og Ty­bjerggård Lavbundsprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Storstrøm gennemførte i 2018 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af lavbundsprojektet Førslevgaard Gods og Tybjerggård. Projektet er i virkeligheden to projektområder, som begge afvander til Karrebæk Fjord, hvor der er givet et samlet tilsagn fra EU’s Landdistriktsprogram til forundersøgelsen.

Projektbeskrivelse

Der er tale om en lodsejer for hvert af projektområderne. De har en positiv interesse i muligheden for at realisere arealerne under ordningen lavbund. Projektets overordnede formål er at reducere CO2 emissionen fra kulstofrige jorder og samtidig fjerne kvælstof fra drænvand, så N-udvaskningen til Karrebæk Fjord reduceres. I begge projekter skal afpumpning af arealer stoppes og tilledning af drænvand vil blive reduceret for NO3 gennem bakteriel omsætning af kvælstofforbindelser.

Der er udtaget jordbundsanalyser til fastlæggelse af CO2-indholdet i projektjorden. Begge arealer levede op til kravet om mindst 12% CO2 i min. 75% af arealet.

Forundersøgelsen blev gennemført i perioden marts 2018 – januar 2019.

Forundersøgelsens resultat

Da jorden vandmættes vil nedbrydning af kulstofrig jord blive kraftigt reduceret og dermed tilsvarende CO2-emissionen.

I Nedenstående tabel er anført de vigtigste resultater, hvis projektet samlet set bliver gennemført.

Begge lodsejere tilkendegav efter forundersøgelsen, at de ønskede at gå videre med projektet med henblik på gennemførelse.

Fakta

Projekttype:

 • Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode:

 • Forundersøgelse: marts 2018 - januar 2019
 • Detailprojektering og realisering: september 2019 - januar 2021

Samarbejdspartnere:

 • Forundersøgelsen: Orbicon A/S

 • Detailprojektering og realisering:
  - Rådgiver: Envidan A/S
  - Entreprenør: Jacobsen&Blindkilde

Økonomi: 

 • Forundersøgelse: 197.660 kr.
 • Anlæg/rådgivning: 1.021.031 kr.
 • 20-årig erstatning: 1.955.240 kr.

Projektforløb

22. marts 2021 Pedersminde Mose/Førslevgaard Gods

Kort over projektområdet

Førslevgaard Gods

Tybjerggård

Kontakt

Jørgen Sandby Nielsen
Specialkonsulent
Storstrøm
mail: josni@nst.dk 
tlf.: +45 7254 3250
mob.: +45 2249 6599

Nyheder