Kyvling Lavbundsprojekt

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Limfjorden, nemlig Svoldrup Kær. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Foreløbige vurderinger har vist, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen, og der desuden er et stort potentiale for opfyldelse af de øvrige målsætninger. Projektideen er blevet præsenteret for berørte lodsejere ved møder den 7. oktober 2015 og der var velvilje til at gå videre med gennemførelse af forundersøgelser. Projektet går ud på, at udtage agerjord fra omdrift og genskabe naturlige hydrologiske forhold ved afbrydelse af grøfter og dræn og om muligt ved hævning af vandløbsbund/ændring af vandløbsprofil og eller genslyngning. Der skal gennemføres teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre det nærliggende Natura2000 område samt §3-områderne der ligger inden for og støder op til projektområdet.  

Projektområdet er beliggende inde for pumpelaget ved pumpestation sydøst syd for Skjern enge mellem Tarm og Lønborg. Pumpestationen og eksisterende afvandingssystemer er fortsat i drift. Den igangværende tekniske forundersøgelse skal afdække mulighederne for et lavbundsprojekt, hvor der kan opnås tilstrækkelig CO2 reduktion og kvælstoffjernelse i hele eller dele af projektområdet samtidig med, at forringelser i værdifulde biotoper og negative påvirkninger af arter undgås, og at der samtidig sker en forbedring af naturforholdene i området. Den følgende ejendomsmæssige forundersøgelse skal afklare lodsejerinteresserne i projektområdet, herunder om der er tilslutning til hele eller dele af projektet.

Forundersøgelserne i Kyvling er nu afsluttet og der foreligger en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse. De to forundersøgelser viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at gennemføre et lavbundsprojekt i Kyvling. Dette skyldes primært at projektet vil foranledige en for høj udvaskning af fosfor til Skjern å og dermed Ringkøbing fjord. En udvaskning som ligger over den pulje af fosfor, der samlet set er tilgængelig for Ringkøbing Fjord.

Den ejendomsmæssige forundersøgelser viser desuden, at der ikke er den nødvendige lodsejermæssige tilslutning til projektet, selvom hovedparten af lodsejerne inden for projektområdet er positivt indstillet på at gennemføre lavbundsprojektet.

I dokumentarkivet findes rapporterne for de tekniske- og de ejendomsmæssige forundersøgelser samt tilhørende bilag.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt forundersøgelse
Periode: 1. juli – 15. marts 2018
Projektareal: 265 ha
Økonomi: 321.050 kr

Projektforløb

Kort over projektområdet

Den røde streg viser undersøgelsesområdets afgrænsning. 

Kontakt

Mads Bank-Mikkelsen
Skovfoged
Naturstyrelsen Blåvandshuk
mail: mabmi@nst.dk 
tlf.: +45 21 41 86 13