Lindum Enge Lavbundsprojek­t - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Himmerland har i perioden september 2020 – maj 2021 udført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i et undersøgelsesområde på 142 ha i Lindum Enge (Viborg kommune) i ådalen omkring Skals Å.

Projektbeskrivelse

Det mulige lavbundsprojekt er beliggende i Skalsådalen umiddelbart øst for Lindum Skov. Forundersøgelsesområdet omfatter 142 ha og berører 14 lodsejere, og hovedparten af forundersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura-2000 område. Størsteparten er dyrket landbrugsjord, som afvandes gennem grøfter og dræn, og den centrale del på ca. 35 ha afvandes med pumpe. Området er desuden kendetegnet ved humusjorde med et tørveindhold over 6 % og størstedelen af området (70 %) med et tørveindhold over 12 %.

Formålet med lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) fra landbrugsmæssig drift for at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren, fra arealerne, hvilket er et delmål i den vedtagne klimahandlingsplan. Det indebærer, at afvanding i form af dræn og grøfter afbrydes, så jorden bliver vådere og iltingen og nedbrydningen af tørvejorden ophører.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet, hvoraf en betydelig del er udpeget som Natura 2000 område.

Med ophør af dyrkning bidrager lavbundsprojektet endvidere til at reducere tabet af kvælstof til vandmiljøet, til gavn for Hjarbæk Fjord og Limfjorden.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: 1. september 2020 - 30. august 2021
Forundersøgelses-område: 142 ha
Økonomi - budget forundersøgelse: kr. 584.849

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk
tlf.: +45 72 54 38 98

Nyheder om klima-lavbundsprojekter