Boest Mose Lavbundsprojek­t - Forundersøgelse

Forundersøgelse afsluttet

I 2016-2018 blev der gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, der kortlægger mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt i området ved Boest Mose. Forundersøgelserne viste, at det både teknisk set og økonomisk er muligt at gennemføre et lavbundsprojekt i området, men at der vil være risiko for frigivelse af fosfor til de nedstrøms beliggende fosforfølsomme søer Halle Sø og Stigsholm Sø. Projektet er derfor sat i bero.

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med et eventuelt lavbundsprojekt i området er at bidrage til en reduktion af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorde ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter.

Projektområdet der er undersøgt er ca. 33 ha stort og er beliggende nord for Nr. Snede umiddelbart sydøst for Palsgård Plantage. I området er der landbrugsarealer, våd eng og mose. I mosen er der tidligere gravet efter tørv, hvilket terrænet endnu bærer tydeligt præg af. Midt i området findes i dag et nedgravet hoveddræn og det er blandt andet blevet undersøgt, hvad konsekvensen vil være af at frilægge drænet til et åbent vandløb og hæve vandstanden i området ved at nedlægge det interne drænsystem.

I forundersøgelsen er det blevet undersøgt, hvad konsekvensen bliver for vandstanden og dermed hvor stor reduktionen af drivhusgasser vil være målt som CO2-ækvivalenter pr. hektar pr. år, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt. CO2-reduktionen er blevet beregnet til 440 ton CO2-ækvivalenter for hele projektområdet, hvilket svarer til 19,9 ton CO2-ækv./ha/år. Hermed er kravet om minimum 13 tons CO2-ækv./ha/år opfyldt.

Med undersøgelsen er det også blevet skitseret, hvilke anlægsarbejder der vil skulle udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet.

Af forundersøgelsesrapporten fremgår således, at projektet teknisk set er muligt at gennemføre og at projektet overholder bekendtgørelsens krav til CO2 reduktion samt krav om andel af organiske jorde med højt indhold af kulstof. Desuden vil projektet kunne bidrage til kvælstoffjernelsen i oplandet. Projektet er anlægsteknisk relativt simpelt.

Derimod viser forundersøgelsen umiddelbart, at der er risiko for frigivelse af fosfor til vandmiljøet ved gennemførelse af projektet. Dette vil potentielt kunne påvirke de nedstrøms beliggende søer Halle Sø og Stigholm Sø negativt.

Fakta

Projekttype: Forundersøgelse
Periode: 14. marts 2016 til 14. marts 2018
Samarbejdspartnere: 33 ha
Økonomi: 195.000 kr. 

 

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Vejlesøvej 12, 8600 Silkeborg
mail: shl@nst.dk 
tlf.: +45 72 54 30 00


Marie Louise Simmelsgaard Platz
mail: malsi@nst.dk 
tlf.: +45 72 54 36 13