Storelyng Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Vestsjælland fik i perioden august 2017 til maj 2018 udført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skulle undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i Storelyng ved Undløse i Holbæk Kommune. Konklusionen var, at det ikke var muligt at søge realisering af et projekt. Forundersøgelsen blev finansieret med midler fra EU's Landdistriktsprogram.

Eng i undersøgelsesområdet. Storelyng på venstre hånd. Foto: Orbicon, august 2017.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder og genskabe eller forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold og, hvor relevant, en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Undersøgelsesområdet Storelyng er beliggende i den sydlige del af Holbæk Kommune og grænser mod syd op til Åmose Å. Storelyng er en del af Store Åmose-komplekset. I slutningen af 1800-tallet udgjordes størstedelen af undersøgelsesområdet af enge og mose med tørveskær. Senere har dele af området været i omdrift. Hele Store Åmose er udlagt som Natura 2000-område (nr. 156) og størstedelen af undersøgelsesområdet falder indenfor dette. I Natura2000-planen er lavbundsprojekter nævnt som mulig indsats til at sikre hensigtsmæssig hydrologi for bl.a. skovbevokset tørvemose.

Undersøgelsesområdet er på ca. 99 ha og ses på nedenstående kort.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt i Storelyng gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter, og består af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af drivhusgasser. Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at arealer udenfor projektområdet ikke påvirkes. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt.

Konklusion

Undersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt i Storelyng er afsluttet. Der er tale om en delvist gennemført forundersøgelse, da det undervejs blev klart, at et lavbundsprojekt på det foreliggende grundlag ikke var en mulighed.

Årsagen hertil er, at der som del af den tekniske forundersøgelse viste sig et højt indhold af fosfor i de udtagne jordprøver. Et krav for lavbundsprojekter er bl.a., at de ikke må føre til en forøget fosforudledning, hvis dette har en negativ effekt på miljøet. Det praktisk mulige projekt ved Storelyng ville føre til en beregnet fosforudledning på ca. 400 kg P/år. Størstedelen heraf ville blive tilført Tissø via Åmose Å.

Miljøstyrelsen har på anmodning udtalt, at et projekt på det grundlag ikke vil kunne godkendes, da den økologiske tilstand i Tissø er ringe, og der derfor i Vandområdeplanen for 2015-2021 er fastsat et behov for at reducere fosfortilførslen til søen. En øget tilførsel af fosfor fra et lavbundsprojekt ved Storelyng vil have en væsentlig negativ betydning for søens økologiske tilstand, og vil derfor ikke kunne tillades. For at kunne få godkendt et projekt, vil det kræve kompenserende tiltag, der modsvarer udledningen af fosfor.

De nuværende metoder til tilbageholdelse af fosfor opvejer ikke i tilstrækkelig grad den udledning, et lavbundsprojekt ved Storelyng ville medføre. Derfor blev det besluttet at stoppe det videre arbejde med forundersøgelsen, da realisering af et projekt ikke for nuværende vil være muligt. På den baggrund er der ikke foretaget den ejendomsmæssige del af forundersøgelsen.

I dokumentarkivet findes rapporten for den gennemførte del af den tekniske forundersøgelse.

Fakta

Projekttype: Forundersøgelse
Periode: August 2017 - maj 2018
Areal: Ca. 99 ha
Økonomi: 300.080 kr.

Projektforløb

Åmose Å set mod øst fra det sydvestlige hjørne af undersøgelsesområdet. Foto: Orbicon, august 2017.

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Storelyng, der ligger i den østlige del af Store Åmose-komplekset ved Undløse i Holbæk Kommune. I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvor man gravede tørv i området. Det store billede til højre viser afgrænsningen af undersøgelsesområdet med rød streg på luftfoto fra sommeren 2016.

Kontakt

Berit Land Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: belni@nst.dk
tlf.: +45 72 54 32 39
mob.: +45 93 59 70 43