Horne Kær Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører i perioden august 2020 til august 2022 en teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt ved Horne Kær mellem Varde og Tarm i Varde Kommune. Forundersøgelsen finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe samt forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold hvor muligt, samt en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Undersøgelsesområdet Horne Kær er beliggende i den nordøstligste del af Varde Kommune. Horne Kær afvander til den fredede Linding Å, der igen afvander til Varde Å, som udløber i Vadehavet i Ho Bugt ca. 25 km i fugleflugt mod vest. Kort sagt vil renere vand fra Horne Kær også føre til renere vand i vigtige naturområder nedstrøms både fredede områder, Natura2000 og National Park Vadehavet. Konkret forbedres forholdene for laks og snæbel i Varde Å systemet, samtidigt med at CO2 bindes i projektarealet.

Over 75% af projektområdet vurderes at være tørvejord med minimum 6% organisk materiale. Projektets opland er ca. 1200 ha, der primært er sandede pløjejord, dvs. der sker i øjeblikket en betydelig udvaskning af kvælstof til Linding Å og dermed Varde Å systemet herfra, som vil blive reduceret ved projektets gennemførsel. Risikoen for og risikoen ved fosforudvaskning kendes ikke, og skal undersøges ved en teknisk forundersøgelse. Vandløbet i Horne Kær er klassificeret som okker-vandløb, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. Linding Ås status som gydeområde for laks og hele Varde Å systemets status som snæbel habitat.

Naturgenopretning af Horne Kær vil være af stor lokal rekreativ, naturmæssig, jagtmæssig og landskabelig værdi, da der ellers er begrænset med større naturområder i dette område. Der blev set et par traner på besigtigelsen i maj 2020.

Horne Kær afvander gennem Linding Å og Varde Å til Natura 2000 (nr. 88 Varde Å øst for Varde samt nr. 89 Varde Å vest for Varde samt Vadehavet og alle vandløb hertil) ca. 9 km syd for kæret. Linding Å blev i 1965 en del af en fredning, som dækker 106 ha. Linding Å er en naturskøn å, der har undgået de mange reguleringer, som de fleste andre å-strækninger i Danmark har været udsat for. Laks gyder i Linding Å ifølge DTU-rapport fra 2017.

Undersøgelsesområdet er på ca. 245 ha og ses på nedenstående kort.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt ved Horne Kær gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk-biologisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af CO2. Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at natur-arealer uden for projektområdet ikke påvirkes negativt. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: August 2020 - August 2022
Forundersøgelses-område: ca. 245 ha
Økonomi - forundersøgelse: kr. 658.990

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort:

Undersøgelsesområdet:

Kontakt

Lars Hoepfner Trier
Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Blåvandshuk
mail: lht@nst.dk
tlf.: +45 72 54 35 12
mob.: +45 40 85 69 20