Burkal Lavbundsprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Sønderjylland har i 2021 fået tilsagn til realisering af lavbundsprojekt Burkal i perioden 2021 til 2025 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Projektet realiseres med midler fra EU´s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Burkal lavbundsprojekt er beliggende sydvest for Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune. Projektområdet består af to vandløbssystemer Gammelå og Grøn Å, som løber henholdsvis syd og nord om Burkal By i mindre ådale. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på 249 ha, er der afgrænset et projektområde på 130 ha. Ændringen skyldes at de nederste strækninger af både Grøn Å og Gammelå samt hele Lillestrømmen er afskåret fra projektområdet. Årsagen for tilretning skyldes en kombination af hydrologi, jordbundsforhold samt ordningens formelle krav.

I projektområdet sløjfes grøfter og brinker afskrabes for at genskabe naturlige hydrauliske forhold. Dette bidrager til at skabe iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres/forsinkes eller opbygges på ny. Herudover er enkelt sø planlagt etableret i det nordlige projektområde. Der indgår 30 lodsejere i projektet.

Projektet er vurderes til reducere udledningen af drivhusgasser med i alt 1734,40 ton CO2-ækv./år, svarende til 13,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet er beliggende i hovedvandopland 4.1 Kruså-Vidå og kystvandopland Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen. Den forventede kvælstofreduktion er i alt 3.644 kg N/år, svarende til 28 kg N/ha/år.

Fakta

Projekttype: Forundersøgelse af lavbundsprojekt Burkal

Etablering af lavbundsprojekt Burkal

Periode: 16. maj 207 - 23. juni 2019 

23. januar 2020 - 1. februar 2025

Projektareal: 250 ha

139,54 ha

Økonomi: 438.650,00 kr. 

1.433.100,00 kr. + reserveret ramme til jordkøb/jordfordeling

 

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Rune Juelsborg Karsten
Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: rujka@nst.dk 
tlf.: +45 22 19 65 16

Kontakt

Marc Hammer Holck
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: mhhol@nst.dk
tlf.: +45 21 66 25 28


Kontakt

Annette S. Jacobsen
Projektleder (forundersøgelse)
Naturstyrelsen
mail: ansja@nst.dk 
tlf.: +45 93 59 71 78