Skallebækken Lavbundsprojekt­ - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører i perioden august 2020 til august 2022 en teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Skallebækken ved den lille by Stausø nær Henne Strand og Filsø i Varde Kommune. Forundersøgelsen finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe samt forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold hvor muligt, samt en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Undersøgelsesområdet Skallebækken er beliggende i den vestligste del af Varde Kommune lige nord for Filsø, som den afvander til. Området der skal undersøges er ca. 70 ha.

Skallebækken blev udrettet i 1800 tallet samtidigt med den begyndende tørlægning af Filsø og søen Rolfsø, der ligger mellem Filsø og Skallebækken. Rolfsø der var på ca. 100 ha er stadig tørlagt, mens Filsø blev stort set genskabt i 2012 (ca. 900 ha). Skallebækken og Rolfsø-området som helhed afvander til den oprindelige del af Filsø, der hedder Fidde Sø på ca. 60 ha. Denne del har altid været sø, men hænger i dag ikke hydrologisk sammen med den sø, der blev genskabt i 2012 af Aage V. Jensens Fonde som Filsø. Fidde Sø og den nye Filsø er adskilt af et dige, og vandstanden i Fidde Sø er ca. ½ meter højere end i den nye Filsø. Begge afvander dog til Henne Mølle Å, der løber i Vesterhavet lige syd for Henne Strand. Fidde Sø er ca. 60 ha.

Skallebækken har været opgravet og udrettet ikke alene pga. af landbrugsmæssige interesser. Under besættelsen 1940-45 var Skallebækken del af et pansergravs-system fra Ringkøbing Fjord til Ho Bugt, som blev anlagt af den tyske besættelsesmagt. Pansergraven kan i dag genfindes bl.a. i Vrøgum Plantage. Skallebækken blev efter krigen i perioden 1949-59 til dels genopfyldt af militærnægtere, men vandløbet/grøften er stadig meget dyb og bred, og terrænet er flere steder tydeligt højere øst for Skallebækken end vest for.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt ved Skallebækken gennemføres i samarbejde med en eksterne konsulent, og består af en teknisk-biologisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af CO2. Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at arealer uden for projektområdet ikke påvirkes. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt. 

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: August 2020 - August 2022
Forundersøgelses-område: ca. 70 ha
Økonomi - forundersøgelse: kr. 412.520

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort:

 

Undersøgelsesområdet:

Kontakt

Lars Hoepfner Trier
Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Blåvandshuk
mail: LHT@nst.dk
tlf.: +45 40 85 69 20