Selkær Enge Lavbundsprojek­t - Realisering

Selkær enge ligger i Norddjurs Kommune. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen af dette område, som lavbundsprojekt var jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Forundersøgelser blev gennemført i 2016 og viste, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen. Projektet blev reduceret til 47 hektar på grund af lodsejermodstand. Projektet fik i december 2016 tilsagn om tilskud til realisering af projektet. Projektet blev færdig etableret i marken i 2019.

Projektbeskrivelse

Projektideen er at omlægge vandløb, blokere dræn og grøft og dermed hæve vandstanden i området, hvor der er et højt tørveindhold. Undersøgelsesområdet var ca. på 105 ha og omfatter et engområde omkring den øvre del af Skærvad Å. Skærved Å løber til Kolindsund lidt vest for Grenå og videre ud i Kattegat. Projektideen blev præsenteret for de berørte lodsejere ved et fælles møde den 25. januar 2016 og der var velvilje blandt de fremmødte til, at Naturstyrelsen kunne gå videre med gennemførelse af forundersøgelserne. Der blev i 2016 gennemført teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse der viser, at der kan gennemføres et projekt på 47 hektar, som vil reducere udledningen af drivhusgasser med i alt  672 ton C2-ækvivalenter/år. Tilsvarende forventes en kvælstofreduktion på i alt 2.021 kg N/år, svarende til 43 kg N/ha/år.

Torsdag den 29. september 2016 var alle berørte lodsejere inviteret til at høre om resultatet af forundersøgelserne. Der blev på mødet givet accept til, at Naturstyrelsen søgte om realisering af et reduceret projekt, som der nu er givet tilsagn om tilskud til.

Overordnet projektforløb:

Foråret 2017 – Opstart på jordfordeling
Foråret 2017 – Opstart detailprojektering
Sommeren 2017 – Ansøgning myndighedsgodkendelser
Efteråret 2017 – Udbud af anlægsopgaven
Foråret 2018 – Afslutning af jordfordeling
Foråret 2019 – Etablering af projektet i marken

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Periode: 11. oktober 2016 - 10. oktober 2020
Projektareal: 105 ha - reduceret til 47ha
Økonomi: 412.322 kr. til forundersøgelsen og kr. 4.988.520 til realisering

Efter realiseringen

Kort over projektområdet

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: MARNO@nst.dk
tlf.: +45 9356 4100