Kragskovhede Lavbundsprojek­t - Realisering

Naturstyrelsen Himmerland har i 2022 fået tilsagn til realisering af lavbundsprojekt Kragskovhede i perioden 2022 til 2026 på baggrund af en teknisk forundersøgelse. Projektet realiseres med midler fra EU´s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Kragskovhede lavbundsprojekt er beliggende ved Jerup Hede og Råbjerg Mose vest for Jerup. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på ca. 70 ha, er der afgrænset et projektområde på i alt 80,97 ha fordelt på to delområder. De to delområder ligger begge indenfor Natura2000 område nr. 3 – Jerup hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Projektområdet ligger i det største sammenhængende rimme-doppe landskab i Danmark. Rimme (forhøjninger) – doppe (lavninger) strukturer dannes i forbindelse med bølgeprocesser på relativt lavt vand (i marint forland) og svarer til sandrevler. Strukturerne er dannet efter sidste istid i takt med, at landet hævede sig efter isens tilbagetrækning. I de lavereliggende dopper er der med tiden dannet tørv.   

Projektområdet består i overvejende grad af humusholdige jorde med en mindre del sandjorde. Størstedelen af arealerne ligger hen i omdrift og græs, og der forekommer enkelte §3-beskyttede arealer indenfor området.

I projektområdet sløjfes grøfter og dræn, hvorved den naturlige grundvandspåvirkning forventes at indtræffe. Dette bidrager til at skabe iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres/forsinkes eller opbygges på ny. Eftersom projektområdet oprindeligt var kendetegnet ved et bølget terræn pga. rimme-doppe strukturerne vil det i projektet bliver tilsigtet at grøfterne opfyldes ”jævnt”, dvs. at grøfterne på delstrækninger overfyldes, og på andre strækninger underfyldes, for at genetablere indtrykket af et ujævnt terræn.

Samtidig ligger området som en del af Natura2000 område H3. Ved gennemførelse af projektet vil projektarealerne komme til at hænge hydrologisk og naturmæssigt direkte sammen med de tilstødende naturarealer. Derved skabes et endnu større sammenhængende naturområde. Projektområdet berører kun én enkelt lodsejer. 

Projektet vurderes til at reducere udledningen af drivhusgasser med i alt 1.305 ton CO2-ækv./år, svarende til 16 ton CO2-ækv./ha/år. Projektområdet er beliggende i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat (Ålbæk Bugt), Skagerrak, og er således en del af Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn. Den forventede kvælstofreduktion er i alt 2.315 kg N/år, svarende til 29 kg N/ha/år.

Den røde polygon angiver projektområdet.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt
Projekttype: Forundersøgelse
Periode: Juni 2021 – juni 2022 
Areal: 70 ha 
Økonomi: 227.700 kr. 

 

Projekttype: Lavbundsprojekt
Projekttype: Realisering
Periode: August 2022 - august 2026
Areal: 81 ha
Økonomi: kr. 2.157.576 kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Karen Poulsen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kpo@nst.dk 
tlf.: +45 72 54 38 99
mob.: +45 22 82 64 55