Vosborg Enge Lavbundsprojekt

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Vestjylland har på baggrund af en tidligere udført teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, fået bevilling til realisering til et lavbundsprojekt i Vosborg Enge. Hvis alt går efter planen, er projektet realiseret inden udgangen af maj 2024. 

Vosborg Enge projektet omfatter et areal på 88 ha mellem herregården Nr. Vosborg og Storåen kort før åens udløb i Nissum Fjord. Vosborg Enge er i dag afvandet med pumpe og anvendes i dag hovedsageligt til almindelig landbrugsdrift.

Lavbundsprojektet vil betyde, at afvandingen via pumpen ophører og dræn og grøfter bliver sløjfet. Det vil få vandstanden i Vosborg Enge til at stige, da der dannes lavvandede søer omgivet af enge. Herved nedbringes udbringningen drivhusgasser til atmosfæren og af kvælstof til vandmiljøet. 

Om sommeren vil der både dannes områder med sjapvand og lavvandede søer med en typisk vanddybde på 25-30 cm. I vinterhalvåret vil vandstanden variere en del fra måned til måned og fra år til år afhængigt af, om vandstanden i Storå tillader, at nedbørsoverskuddet kan strømme af eller om det midlertidigt ophobes i projektområdet.

For at sikre adgang til området forhøjes grusvejen gennem arealet (til diget ved Storå).

Den samlede årlige CO2-reduktion er beregnet til ca. 1415 ton CO2-ækv/år, svarende til en arealspecifik reduktion på 16 tons CO2-ækv/ha/år. Hertil kommer, at kvælstofudledningen til Nissum Fjord reduceres med ca. 3960 kg N/år, svarende til 45 kg N/ha. Projektet opfylder dermed kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter under lavbundsordningen som minimum skal have en klimaeffekt på 13 ton CO2-ækv./ha/år. 

Fakta

Projekttype: Statsligt lavbundsprojekt
Periode: 2021 - 2024
Projektareal: Ca. 88 ha.
Økonomi: Ca. 11,7 mio. kr.

Projektforløb

Drængrøft

Kort over projektområdet

Vosborg Enge ligger syd for Storåen umiddelbart inden udløbet i Felsted Kog, som er en del af Natura 2000-området, N65, Nissum Fjord (grøn skravering). Projektområdet ligger i tilknytning til Nørre Vosborg kursuscenter, hvorfra der er offentlig adgang til området via stisystemer i området.

Kontakt

Henning Fjord Aaser
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: henfa@nst.dk 
tlf.: +45 7254 3669
mob.: +45 4044 4771


Poul Ravnsbæk
Skovrider
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: pra@nst.dk 
tlf.: +45 7254 3696
mob.: +45 2030 4340