Brunsmose Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Brunmose Lavbundsprojekt

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden 18. maj 2015 til 17. maj 2017 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Runkenbjerg med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype

Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode 18. maj 2015 til 17. maj 2017
Projektareal 83,00 ha
Økonomi 133.725,00kr. til forundersøgelse

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte Natura 2000-areal og §3-områder i forbindelse projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af COuden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 tons CO2-ækv. pr/ha/år. Udover lavbundskortet (Tørv2010) vil der blive suppleret med jordprøver de steder, hvor der ikke er udpeget, at jorden indeholder mindst 12% organisk kulstof. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor.

Projektforløb

-          I starten af maj blev forundersøgelsen sendt i udbud.

-          I midten af maj blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved Runkenbjerg.

-          I midten af september kom der tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

-          I slutningen af september blev der indgået kontrakt med Alectia, som skulle gennemføre forundersøgelsen, hvorefter arbejdet gik i gang.

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealet

Dokumentarkiv

Kontakt

Simon Bo Sørensen

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her

undefined

undefined