Brunmose lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Billede ud over undersøgelsesområdet

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden marts 2016 til december 2018 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Tinglev med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype Lavbundsprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode Marts 2016 til december 2018
Samarbejdspartnere Kolding Kommune
Økonomi 411.537,50 kr. til forundersøgelse

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre §3-områder omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. På arealer, der ikke er udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), skal der indsamles jordprøver til analyse for kulstofindhold. I hele området skal der indsamles prøver til vurdering af, om der er risiko for udledning af fosfor til havmiljøet. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75% af arealet, som indeholder mindst 12% organisk kulstof.

Projektforløb

-        I foråret blev der søgt om tilsagn til forundersøgelse fra Landbrugsstyrelsen.

-        I sensommeren blev der givet tilsagn til projektet.

-        I efteråret blev der indgået kontakt med en rådgiver, som skulle gennemfører forundersøgelsen.

 

-        I løbet af 2017 blev der indsamlet data, som skulle dannegrundlag for forundersøgelsen.

-        Forundersøgelsen blev færdiggjort.

Kort over projektområdet

Oversigtskort, Brunnmose

Oversigtskort over projektområdet.

Kontakt

Simon Bo Sørensen

Skovfoged & Projektleder