Klima-lavbundsprojekt Møgelkær

Forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Møgelkær har vist, at der er mulighed for at realisere et mindre projekt på ca. 33 hektar omkring Skjold Å syd for Møgelkær Statsfængsel. Projektet realiseres som et statsligt klima-lavbundsprojekt og skal bedrage til reduktionen af CO2 og andre klimagasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil projektet understøtte andre positive effekter i forhold til natur og miljø. 

Projekttype

Klima-lavbundsprojekt

Periode 1. juni 2022 - 31. december 2023
Projektareal 33 ha

Økonomi 

kr. 4.065.000

Projektbeskrivelse

Møgelkær-området har været udset som projektområde siden den første tilskudsordning til lavbundsprojekter blev lanceret i 2014. Men der har været forskellige forhindringer undervejs som betød, at projektet ikke kunn realiseres. I foråret 2022 blev der gennemført en supplerende forundersøgelse og med resultatet af denne og i regi af Naturstyrelsens nye klima-lavbundsordning, vurderer Naturstyrelsen, at det nu er muligt at gennemføre et projekt ved Møgelkær.

De gennemførte forundersøgelser har skitseret et projekt, hvor Skjold Å slynges og bunden i åen hæves op, således at vandet løber mere terrænnært. Samtidig sløjfes dræn i projektområdet og dræn fra omkringliggende marker afbrydes så drænvandet ledes ud over projektarealerne. Gennemførelse af projektet vil betyde at projektområdet bliver vådere da vandstanden hæves. Når vandstanden hæves, og der ikke længere sker nogen dyrkning af arealerne, tilføres jorden mindre ilt, og nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker langsommere eller ophører helt og derved frigives der færre klimagasser.   

 

Projektforløb

Forår 2022

Der er den 9. maj 2022 afholdt lodsejermøde for de 10 lodsejere i projektområdet, referat herfra kan findes under Dokumenter nederst på siden. Der var opbakning til gå videre med projektet. Næste skridt er således at lave en detailprojektering, som præcist beskriver de tiltag der skal laves i projektet og hvordan projektområdet efterfølgende bliver påvirket. På baggrund af projekteringen opgøres også hvor stor en effekt, altså reduktion af klimagasser, som projektet bidrager med. Parallelt med detailprojekteringen påbegyndes også forhandlinger med lodsejerne om enten salg af jorden eller kompensation for jorden når projektet gennemføres.

 

Sommer 2022

Opstart af jordfordeling med lodsejermøde, lodsejerudvalg og enkeltvise forhandlinger

Udbud af opgaven med detailprojektering

 

 

 

 

Kort over projektområdet

Kontakt

Marc Hammer Holck

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Andreas Bjerre Scheffel

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Trekantsområdet