Klima-lavbundsprojekt Sejersbæk Kog ved Højer

Der er i Tønder Kommune udvalgt et projektområde i Sejersbæk Ådal, som løber til Vadehavet. Projektet er et klima-lavbundsprojekt der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Vadehavetog medvirke til klimasikring af Tøndermarsken og Tønder by.

Hvis projektet gennemføres vil det kunne medvirke til forbedring af yngleområder for sjældne engfugle i sammenhæng med de indsatser der i øvrigt sker i Tøndermarsken. Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode 2021-2026
Projektareal 690 ha

Projektbeskrivelse

Dette mulige Klima-lavbundsprojekt ligger nordøst for Højer by, mere præcist op ad Natura 2000 område nr. 69 Kogsbøl og Skast Mose mod nord, samt mod syd Natura 2000 område nr. 89, Vadehavet – Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen.

Sejersbæk kog er en ådal, som ligger i et sammenhængende ubebygget strøg nordøst for Højer. Ådalen indeholder fortsat store mængder tørvejord/kulstof. Ud fra eksisterende kort over tørveindhold i jorden kan ca. 8.000 ton kulstof tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet på de 690 hektar, som er selve projektområdet.

Projekttiltagene vil være at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af drift, samt efterfølgende at vådgøre arealerne ved grøftelukning og sløjfning af dræn. Til projektet hører også, at der laves foranstaltninger, der skal sikre, at områder uden for lavbundsområderne kan dyrkes som hidtil. I øjeblikket er de fleste jorde i Sejersbæk kog i omdrift, dvs. de dyrkes traditionelt med pløjning/jordbearbejdning og et-årige afgrøder.

Teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsen har til formål at afdække de biologiske, tekniske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til, at vurdere om projektet kan realiseres. Projektområdet er på 690 hektar, men forundersøgelsens hydrologiske undersøgelsesområde er på 1200 ha. At det hydrologiske undersøgelsesområde er større end projektområdet skyldes de hydrologiske forhold i området, som ikke er afgrænset til de tørveholdige jorde, og som der ønskes fuldt overblik over.

Der vil parallelt med ovennævnte hovedformål blive undersøgt om området kan understøtte andre formål som fx klimasikring af Tønder by, friluftsliv og forbedring af yngleforholdene for engfugle i området.

Jordfordeling

Hvis lodsejere med jord i Sejersbæk Kog ønsker at deltage i projektet er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i området. Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet muligheder præsenteres for den enkelte og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Projektforløb

  • Maj – Juni: Igangsætning af forundersøgelse, dialog med lodsejere, offentlige informationsmøder, Opstart på proces vedr. miljøvurdering/screening.
  • Juli - November: Dataindsamling, jordprøver og opmåling, forberedelse af1. jordfordeling
  • November – December: Opstart af jordfordeling/lodsejermøde.
  • Juni: Afrapportering af teknisk undersøgelse
  • September-December: Afslutning af 1. jordfordeling

Kort over projektområdet

Rød polygon angiver projektområdet.

Kontakt

Asger Thode Kristensen

Naturforvalter og Projektleder
Naturstyrelsen Vadehavet

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet