Klima-lavbundsprojekt Sejer­sbæk Kog ved Højer

Der er i Tønder Kommune udvalgt et projektområde i Sejersbæk Ådal, som løber til Vadehavet. Projektet er et klima-lavbundsprojekt der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Vadehavetog medvirke til klimasikring af Tøndermarsken og Tønder by. Hvis projektet gennemføres vil det kunne medvirke til forbedring af yngleområder for sjældne engfugle i sammenhæng med de indsatser der i øvrigt sker i Tøndermarsken. Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Projektbeskrivelse

Dette mulige Klima-lavbundsprojekt ligger nordøst for Højer by, mere præcist op ad Natura 2000 område nr. 69 Kogsbøl og Skast Mose mod nord, samt mod syd Natura 2000 område nr. 89, Vadehavet – Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen.

Sejersbæk kog er en ådal, som ligger i et sammenhængende ubebygget strøg nordøst for Højer. Ådalen indeholder fortsat store mængder tørvejord/kulstof. Ud fra eksisterende kort over tørveindhold i jorden kan ca. 11.700 ton kulstof tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet på de 690 hektar, som er selve projektområdet.

Projekttiltagene vil være at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af drift, samt efterfølgende at vådgøre arealerne ved grøftelukning og sløjfning af dræn. Til projektet hører også, at der laves foranstaltninger, der skal sikre, at områder uden for lavbundsområderne kan dyrkes som hidtil. I øjeblikket er de fleste jorde i Sejersbæk kog i omdrift, dvs. de dyrkes traditionelt med pløjning/jordbearbejdning og et-årige afgrøder.

Den foreslåede projektafgrænsning og de projekterede indgreb kan ses i resumé af forundersøgelsen (dokumentarkiv nedenfor), der gengiver hovedresultaterne og konklusionen på den tekniske forundersøgelse.

Jordfordeling

Det er en forudsætning for, at Klima-lavbundsprojektet i Sejersbæk Kog kan realiseres, at der indgås aftaler med alle berørte lodsejere. I den forbindelse er den igangsatte jordfordeling en vigtig nøgle til realisering. Gennem en jordfordeling kan jordejeren vælge at sælge projektjorden og blive tilbudt at erhverve erstatningsarealer. Jordejeren kan også beholde sin projektjord med en tinglyst vådområdedeklaration mod en økonomisk éngangskompensation. Landmænd får således mulighed for at tage jord ud af drift til natur og miljøformål, for til gengæld at få god landbrugsjord som erstatning. Gennem jordfordeling kan markerne ofte samles i større sammenhængende arealer, der forbedrer den fremtidige mulighed for at ådalen kan blive græsset, til gavn for både flora og fauna. Jordfordelingsprocessen er igangsat i 2021 og forventes at blive afsluttet i løbet af 2023.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 2021-2026
Projektareal: 690 ha

Projektforløb

Sejersbæk Kog

Kontakt

Asger Thode Kristensen
Projektleder
Naturstyrelsen Vadehavet 
mail: astkr@nst.dk
tlf.: +45 22 37 88 34

Simon Fly-Petersen
AC-Fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet
mail: sifly@nst.dk
tlf.: +45 61 92 11 16

Nyheder om klima-lavbundsprojekter