Klima-lavbundsprojekt i Ulkær Mose

Naturstyrelsen Søhøjlandet gennemfører i perioden 2022-2024 forundersøgelser for et muligt klima-lavbundsprojekt i Ulkær Mose i Ikast-Brande kommune. Der gennemføres en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse. Forundersøgelserne gennemføres i løbet af 2023 og forventes offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode 2022 - 2024
Beliggenhed Ikast-Brande kommune
Projektareal 1047 ha
Økonomi 2 mio. kr.

 

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Ikast-Brande Kommune undersøger Naturstyrelsen i 2023 og 2024 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Ulkær Mose.

Ulkær Mose ligger bynært sydøst for Ikast By, og er et stort område på ca. 1047 ha hvoraf de ca. 850 ha ligger på kulstofrige jorde med mindst 6 % tørv. Svarende til ca. 81 % af undersøgelsesområdet.

Ulkær Mose er lavbundsarealer med både ekstensivt og intensivt dyrkede landbrugsjord samt natur. Lige sydøst for Ulkær Mose ligger Gludsted Plantage, samt et Natura 2000 område (nr. 53). Natura 2000 området består af et fuglebeskyttelsesområde og et habitatområde, og en del af disse områder ligger i Gludsted Plantage. Vandløbssystemet gennem Ulkær Mose udgør den øverste del af Storåren som har sit udløb til Nissum Fjord. Landskabeligt udgør Ulkær Mose den øverste del af en ådal der leder mod nord i Storåens forløb med højderygge på øst- og vest-siden der udgør afgrænsningen til lavningen. Gennem ådalen er flere gravede vandløb/grøfter der alle har sit udløb til Storåen længere mod nord.

Det væsentligste kriterium for udvælgelse af undersøgelsesområdet er jordens indhold af organisk stof, og dermed mulig CO2 tilbageholdelse ved gennemførelse af et klima-lavbundsprojekt.

Undersøgelsesområdet for Ulkær Mose berører ca. 100 ejendomme, som alle er orienteret om forundersøgelsen.

Udtagning af Lavbundsjord

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i mosen.

Med denne forundersøgelse tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forsinke og tilbageholde vand i mosen. Storåen løber gennem Ulkær Mose og har sit udløb lige opstrøms Ulkær Mose
  • afhjælpe okkerproblematik i området og dermed gavne målsatte vandløb nedstrøms Ulkær Mose
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af sammenhængende natur

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 211 af 08/02/2022.

Projektforløb

I løbet af 2023 gennemføres der en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i hele mosen.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Nyheder

Projektforløb

 

Idéoplæg

- September 2022

Naturstyrelsen præsenterede projektideen på et lodsejermøde den 22. september 2022, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. Ved mødet deltog ca. 50 % af lodsejerne i området, og på mødet blev konkluderet at Naturstyrelsen godt kunne igangsætte en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose.

Der blev efterfølgende udsendt generel orientering til alle berørte lodsejer om mødets indhold og resultat.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive projekttiltag og konsekvensvurderinger, samt en mulig tidsplan for gennemførelse. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal afdække lodsejertilslutningen. Forundersøgelserne vil danne et beslutningsgrundlag for om projektet skal gennemføres.

Det vil være et eksternt konsulentfirma der bistår Naturstyrelsen med at få udført en forundersøgelse.

Foreløbig tidsplan for forundersøgelsen:

Forår 2023: Opmålinger og prøvetagning, udkast til projektforslag

Sommer 2023: Ejendomsmæssig forundersøgelse, Lodsejersamtaler

Vinter 2023: Forundersøgelsen forventes afsluttet 

Primo 2024: Forundersøgelsen præsenteres ved et fælles lodsejermøde.

Kort over undersøgelsesområdet

 

Dokumentarkiv

Kontakt

Anne Jensen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet