Rosenvold Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Rosenvold Lavbundsprojekt

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden november 2015 til november 2017 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Rosenvold med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype

Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode

November 2015 til juni 2018

Projektareal 10,58 ha
Samarbejdspartnere Hedensted kommune
Økonomi 76.350,00kr. til forundersøgelse

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre Natur-2000 N78 ”Skove langs nordsiden af Vejle fjord” og §3-områder i og omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. Ud over lavbundskortet (Tørv2010) vil der blive suppleret med jordprøver de steder, hvor der ikke er udpeget, at jorden indeholder mindst 12% organisk kulstof. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor.

Projektforløb

 -          I februar startede arbejdet med forundersøgelsen.

 -          I december var forundersøgelsen gennemført.

-          I midten af oktober blev forundersøgelsen sendt i udbud.

-          I slutningen af november blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved Rosenvold.

-          I midten af december kom der tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealer ved Rosenvold.

Dokumentarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet