Runkenbjerg Lavbundsprojekt - Realisering

Runkenbjerg Lavbundsprojekt

Naturstyrelsen Trekantsområdet fik i perioden maj 2015 til marts 2016 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Runkenbjerg med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.
I marts 2016 fik Naturstyrelsen Trekantsområdet tilsagn til realiseringen af projektet, som blev realiseret fra august til oktober 2017. Projektet er det første lavbundsprojekt, som er realiseret i Danmark.

Projekttype

Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode maj 2015 til juni 2018
Projektareal 18,47 ha
Samarbejdspartnere Vejle kommune
Økonomi 133.725,00kr. til forundersøgelse
2.602.859,50kr. til realisering

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte Natur-2000 areal og §3-områder i forbindelse projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. Udover lavbundskortet (Tørv2010) vil der blive suppleret med jordprøver de steder, hvor der ikke er udpeget, at jorden indeholder mindst 12% organisk kulstof. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor.

Forundersøgelsen viste at projektet ville reducere med 395 tons CO2-ækv. pr/år, og mere end 75% af projektarealet havde et indhold af organisk kulstof på mindst 12%.

Projektet blev realiseret ved, at alle hoveddræn blev punktlukket, hvorved vandet fik et mere naturligt forløb ned over arealet, og grundvandsspejlet blev hævet i projektområdet.

Projektforløb

-          Fra august til oktober er projekt blevet gennemført.

-          I marts kom tilsagnet til realiseringen, hvorefter detailprojekteringen og myndighedsbehandlingen gik i gang.

-          I starten af maj blev forundersøgelsen sendt i udbud.

-          I midten af maj blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved Runkenbjerg.

-          I midten af september kom der tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

-          I slutningen af september blev der indgået kontrakt med Alectia, som skulle gennemføre forundersøgelsen, hvorefter arbejdet gik i gang.

-          I december blev der ansøg om realisering af projektet.


 

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealer ved Runkenbjerg.

Dokumentarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet