Dyr

Rådyr. Foto: Colourbox

I Frøslev Plantage og Frøslev Mose kan du møde krondyr, rådyr og dådyr, og omkring Frøslevlejren lever vilde kaniner. Også hugormen og det flotte markfirben trives i det sandede landskab, og de mange småfugle i skoven tiltrækker rovfugle som musvåge, duehøg og ravn.

Tre slags hjorte og vilde kaniner

Tre af Danmarks fire hjortearter lever blandt grantræer og klitter i Frøslev Plantage. Råvildtet har altid været her, mens kronvildt og dåvildt er indvandret gennem de sidste 20 år. Mange af plantagens dådyr nedstammer fra dyr, der er sluppet løs fra områdets hjortefarme.
Chancen for at møde dyrene er størst, hvis du kommer en tidlig morgen eller i skumringen. Kronvildtet er aktivt om natten og bryder sig ikke om forstyrrelser. Derfor ses de sjældent i dagtimerne. Dådyrene er mindre sky og ses typisk på skovvejene.
Omkring Frøslevlejren ser man ofte den vilde kanin, som er udbredt i Sønderjylland. Vildkaninen er indvandret til Sønderjylland fra Tyskland i 1920’erne.
Også ræv, grævling og hare lever i området.

Læs mere om dyrene i artsleksikonet

Bisamrotten er en invasiv art

Grænseområdet besøges også af dyr, som vi helst ikke vil have udbredt i den danske natur. En af de såkaldte invasive arter er bisamrotten – en stor gnaver, som kan veje op mod to kilo. Den hører hjemme i Nordamerika, men blev udsat i det nuværende Tjekkiet i 1905. Herfra har den siden bredt sig til store dele af Europa. I flere europæiske lande holdes bisamrotten også i pelsdyrfarme, og lige syd for grænsen har en bestand etableret sig i naturen. Dyret er svært at få øje på, og måske findes der en fast bestand også på den danske side af grænsen.

Læs mere om bisamrotten i artsleksikonet

Læs mere om invasive arter

Hugormen stortrives blandt lyng og klitter

Hugormen – Danmarks eneste giftslange – har altid haft gode livsbetingelser på de åbne, lyngklædte områder i plantagen. Især om foråret er der mange hugorme på de sydvendte skråninger i Frøslev Polde, og man skal se sig for, når man færdes i området. På den tid af året har solen endnu ikke magt til at varme slangerne grundigt op, og de er derfor langsomme og uopmærksomme. Også i Frøslev Mose er der en del hugorme.

Hold øje med sortspætte og sortstrubet bynkefugl

Frøslev Plantage rummer masser af småfugle. Finder du et roligt sted, kan du opleve bl.a. mejser, spurve, finker og sangfugle. Også flere rovfugle holder til i skoven, f.eks. musvåge, duehøg, spurvehøg, tårnfalk og ravn, og om natten kan du høre uglen. Hvis du er særlig heldig, kan du nogle steder i plantagen opleve sortspætten. Den er let at kende på sin røde kalot.
En karakteristisk og sjælden fugl er sortstrubet bynkefugl, som har nogle af sine vigtigste danske ynglepladser i Frøslev Plantage og Frøslev Mose. Den lille, rustrøde fugl lever af insekter, som den tager på jorden eller i luften. Fuglen er let at få øje på, når den sidder i toppen af en busk og spejder efter bytte.

Læs mere om fugle i artsleksikonet

Sjældne biller, græshopper og guldsmede

Også blandt insekterne findes sjældne arter i plantagen. Det gælder f.eks. billearten stor skovsmælder, hedegræshoppe og lille kobbervandnymfe, som er en guldsmed.

Læs mere om insekter i artsleksikonet

Fuglekiggeri i Frøslev Mose

Frøslev Mose får ofte besøg af fuglekiggere. Mange småfugle, der har deres nordlige udbredelsesgrænse i Slesvig, kan finde på at yngle her som nye arter i Danmark. Stedet er bl.a. kendt for flere par ynglende traner.

Ulve i Frøslev Mose

Frøslev Mose husede fra midten af 1600-tallet og de næste 100 år en af de største ulvebestande i Sønderjylland. Efter at ulven igen er set i Danmark, er der en vis sandsynlighed for, at den vil kunne dukke op i det store moseområde.

Læs mere om dyr på fugleognatur.dk