Dyr

Pattedyr

Der er en stor bestand af kronvildt og råvildt i området. Hvis du færdes forsigtigt og tager hensyn til vindretningen, har du gode chancer for at se de flotte dyr i lysninger og på marker. I september kan du i de mørke timer være heldig at høre kronhjortenes brunstbrøl. Mange træer er præget af krondyrenes gnav på bark og grene, og du kan finde små "mishandlede" træer, som hjortene og bukkene har brugt til at ’feje’ basten af deres gevirer. Andre pattedyr som ræv, grævling, mår, hare, egern og odder lever også i området.

Læs mere om områdets pattedyr i artsleksikonet 

Fugle

Efterhånden som Stråsø Plantage er vokset til og blevet til varieret skov med store træer, er der kommet nye fugle til. De sidste ”indvandrere”, som nu i beskedent antal yngler i området, er grønspætten, sortspætten og ravnen.

På grund af de gode føde- og levemuligheder som varierede skove, heder, moser, enge, vandløb og søer tilsammen tilbyder, er der masser af småfugle i Stråsø Plantage. I Lilleådalen kan du for eksempel se isfuglen dykke efter fisk i vandet. Fuglen er på størrelse med en sanglærke og ganske sky, hvorfor det er sjældent, at man ser den.

Læs mere om isfuglen i artsleksikonet 

Ude på hederne kan du se stor tornskade og høre natravnen. På Vind Hede yngler stor regnspove om foråret – af samme grund er adgang til heden forbudt. Af rovfugle, der huserer i området, kan nævnes musvåge, spurvehøg og duehøg. Er du heldig, kan du se havørn og fiskeørn.

Hør natravnen

Læs mere om områdets fugle i artsleksikonet

Fisk

De fleste af søerne i Stråsø Plantage er fladvandede hedesøer, som om sommeren med jævne mellemrum tørrer ud. Derfor er der ingen fisk i disse søer. Til gengæld er der fisk i den øvre del af Lilleåen. Lilleåen er et af landets vigtigste laksevandløb. Ud over laksen lever de almindelige fiskearter som bækørred, stalling og ål i Lilleåen.

Der er mulighed for at fiske i området – læs mere under ’Aktiviteter’ (link til aktiviteter).

Læs mere om fisk i artsleksikonet

Insekter/biller

Især i vinterhalvåret, hvor de fleste ellers ikke kigger efter insekter, kan man finde den sjældne trehornede skarnbasse i Stråsø Plantage. Den trehornede skarnbasse er mellem 14-22 mm. lang, og er blanksort på både over- og undersiden. Dækvingerne er kraftigt længdestribede. Billen har fået sit navn efter hannens tre fremadrettede horn.

Stråsø Plantage har en pæn bestand af kronvildt og råvildt, hvilket er med til at give billen gode levevilkår. Den lever nemlig i og af gødning fra hjorte, får og harer.

Læs mere om den trehornede skarnbasse

Hugorm

Hugormen lever typisk i klitter, på heder og i næringsfattige moser. I Stråsø Plantage kan man på vindstille, solrige dage finde hugormene på hedens skrænter, hvor de ligger og soler sig. Hugormen blev fredet i 1981, og man må derfor ikke fange eller slå den ihjel. Et hugormebid er giftigt, og selv om de fleste bid kun giver milde forgiftninger, bør du søge læge, hvis du bliver bidt.

Læs mere om hugormen i artsleksikonet

Stor vandsalamander

I Stråsø Plantages vandhuller lever den store vandsalamander. Den fredede padde er almindelig i hele landet undtagen i Vestjylland og Vendsyssel, hvor der kun findes få dyr.

Du kan genkende en voksen stor vandsalamander på de hvide vorter på kroppens mørke sider. Bugen er svovlgul med sorte pletter. I yngletiden har hannen en høj rygkam med et savtakket omrids. Stor vandsalamander bliver 10-16 cm lang.

 

Læs mere om stor vandsalamander i artsleksikonet