Ulvshale og Nyord

 


Området Møn – Ulvshale – Nyord er sammensat af meget forskellige landskaber. Den østlige del, Høje Møn, består af et højtliggende, skovklædt bakkelandskab med storslåede udsigter, og den vestlige del af udstrakte flade strandenge på Nyord og Ulvshale. Øen Nyord er forbundet med Ulvshale med en Bro. Møns Klint med de høje kridtklinter og den gamle bøgeskov, som vokser helt ud på skrænterne, er et af de mest kendte og besøgte danske naturområder.

 

Møns Klint. Foto: Thomas Retsloff

Naturen

Skoven omkring Møns Klint er meget varieret. Den består mest af bøg, som på grund af kridtundergrunden beholder sine lysegrønne blade hele sommeren. Derudover er mange kalkelskende planter, som er særprægede for Danmark – for eksempel orkidéer. Klinteskoven er en fin ynglelokalitet for småfugle, og mange småfugle og rovfugle raster her under forårstrækket.

 

Ulvshale

Ulvshale er en fredelig halvø på den nordøstligste spids af Møn. Området er ikke mere end et par kilometer bredt, men naturen varierer, så der er både mulighed for at se på engfugle, skov og for at bade ved de lyse sandstrande. Halvøen deles på midten af en vej, hvor man flere steder kan parkere bilen og efter kun få meter stå i den stille skov, eller med udsigt udover engene. Fra den midterste af områdets parkeringspladser fører en gangbro godt hundrede meter ud igennem skov og mose. For enden af broen er der et fugletårn. Her kan man gå ind og godt skjult iagttage fuglelivet. Broen ud til tårnet er lavet så selv kørestolsbrugere kan komme derud.

 Fuglene på Ulvshale yngler fra 1. marts til 15. juli. For ikke at skræmme dem væk fra rederne, skal man holde sig på stierne. Hunde skal holdes i snor i hele områd

Du kan se mere om området i Vandretursfolderen for Ulvshale

Overalt på Ulvshale baner stierne vej for naturinteresserede. De snor sig mellem engene og ind i den ufremkommelige naturskov. De fleste steder er man velkommen til at gå på engene, midt imellem fugle, køer og får. Kreaturerne græsser overalt i landskabet, for at det ikke gror til. I foråret kræver det gummistøvler og vilje at bevæge sig ud på engene, men til gengæld får man lov at være gæst i engfuglenes, og trækfuglenes verden. En verden med højlydt rappen og pludren, hvor der er mulighed for at se et rigt udvalg af rovfugle, og hvor både hejrer og traner spankulerer rundt.

Langs engen ligger der naturskov. Skoven får lov til at udvikle sig uden indgriben, kun stierne holdes frie for grene. Træer, blomster, og bær får lov at vokse vildt. Skoven er en blanding af lyst løv og mørk skovfyr. Der er mulighed for at se mange forskellige træsorter, de almindeligt kendte eg, bøg og birk og nogle sjældnere, som tarmvrid-røn, navr, spidsløn og bævreasp.

I skovbunden står blåbærplanterne tæt, og kaprifolie og vedbend snor sig vedholdende op langs stammerne. Skoven har været fredet siden 1929. Undergrunden består primært af flint, der er skyllet i land fra Mønsklint. Aflejringerne danner en bakket skovbund, der minder om de bølger, der har ført flinten med sig.

I udkanten af skov- og engområdet ligger der en naturskøn campingplads, helt ned til de vandet. Man kan næsten ikke komme tættere på. Strandende er hvide, og nogle Danmarks bedste. Så der er gode bademuligheder efter de lange gåture i skov og eng.

På Ulvshale finder man et særdeles afvekslende planteliv. Her finder man alle de karakteristiske planter for strandenge, ferske enge, heder og løvskov. Ualmindelige arter som tarmvridrøn, der ellers kun findes på Bornholm og ét sted på sydsjælland og flere orkidé-arter vokser på halvøen. Ulvshaleskoven er en meget varieret skov med eg, avnbøg og ask. Desuden  rummer den Danmarks største bestand af småbladet lind. Skoven drives ikke forstligt og har derfor karakter af naturskov med bl.a. avnbøg i den sydøstlige del og enebær samt egeskov i den nordlige del.

Strandengene på Ulvshale og Nyord hører til blandt Østdanmarks bedste ynglelokaliteter for svømmeænder og vadefugle.

Nyord

Øen Nyord består af en vestlig, højtliggende morænebakke med Nyord by og dyrkede marker, og en østlig lavtliggende del med store strandenge. Byen er kulturhistorisk interessant, fordi den har bevaret det gamle landsbymønster fra før udskiftningen med gårde og huse liggende tæt sammen. Husene med det overkalkede bindingsværk er karakteristiske. Kirken er en rundkirke, bygget i 1800-tallet. Lodsudkigshuset ligger vest for byen på øens højeste punkt.

Den 350 hektar store strandeng er en af de største i Østdanmark og rummer store ynglebestande af vade- og andefugle.
 

Geologi

Den østlige del, Høje Møn, er dannet ved oppresning af undergrunden mellem to gletschertunger i slutningen af sidste istid. I Møns Klint kommer kridtundergrunden frem. Foldningerne viser, hvordan de oprindelige lag skrivekridt overlejret med moræne er blevet forstyrret. Klinten er rig på forsteninger, der illustrerer plante- og dyrelivet for millioner år siden.

Halvøen Ulvshale er bygget af strandvolde, som i vifteform breder sig ud over halvøen. Strandvoldene består af rullestensflint, som havet har vasket af Møns Klint. Der sker stadig tilvækst af nyt land på halvøens nordøstside, mens den stærke strøm i det dybe Ulvhale Løb bremser videre landdannelser mod vest.

Nyord er sammensat af en morænebakke og lavtliggende marine forlandsdannelser.

Inspiration til andre aktiviteter i området