Året rundt i Ulvshale og Nyord

Forår

Igennem hele foråret summer Nyord Enge af liv. Tusindvis af vadefugle, gæs og ænder flokkes her. Nogle har travlt – de skal nå at yngle, inden kvæget kommer på græs. Andre holder rast her på vej til sommerkvartererne længere nordpå. Fra sidst i marts kan du se hugorme på Ulvshale. Området omkring skansen og resterne af det gamle stenværk er et godt sted at lede efter dem.

I maj blomstrer den rødlilla orkidé maj-gøgeurt på engene.

Sommer

I juni-juli har fuglene unger. Sidst i juli trækker mange vadefugle fra Sibirien mod syd. På engene er der stæreflokke, og på telefontrådene i Nyord By sidder land- og digesvalerne tæt. Fra fugletårnet ved landevejen eller fra Hyldevang Naturcenter kan du følge svalernes jagt på insekter over de våde enge.

I Ulvshaleskoven er underskoven nu tæt af bregner, brombær, hindbær, græsser og en masse andre urter.

Ulvshale strand. Foto: Tobias Markussen

Gåsesøen. Foto: Tobias Markussen

Efterår

Fuglene trækker langs Ulvshales og Nyords kyst på deres rejse til vinteropholdsstederne sydpå.

På engene og på vandet rundt om Nyord raster store flokke af vadefugle, gæs og ænder. Efter højvande kommer mange ænder – især pibeand – ind på engene.Læs mere om pibeand på dofbasen.dk

Ulvshale skov er klædt i efterårsfarver, og skovens dyr har travlt med at forberede sig på vinteren. De samler forråd, og pindsvin og flagermus forbereder sig på vintersøvnen. Det er højsæson for svampejagt.

Vinter

På strandengene ses flokke af canadagæs og hjejler. Havørnen går på jagt efter overvintrende ænder, gæs og blishøns. Ørnene yngler flere steder i området og kan ses på Møn og Nyord hele året. Også andre rovfugle som vandrefalk og blå kærhøg jager på engene.  

Hvis der er faldet sne, er der masser af dyrespor at se på i bunden af Ulvshaleskoven.

Læs mere om canadagæs på dofbasen.dk

Læs mere om hjejler på dofbasen.dk