De fem Halder

En udsigtsplatform i tårnhøjde, en vindebro i massiv eg og en landskabspark med en ny udstilling. Det er alt sammen en del af vinderprojektet for projektkonkurrencen om De fem Halder ved Viborg. Bag projektet står foreningen ”De fem Halder”, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Naturstyrelsen.

Udsigtspunktet som indgår i vinderprojektet. Visualisering: Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team.

Vinderprojektet

Indtil nu har der ikke været nogen samlet formidling af områdets ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor. Det bliver der lavet om på, når vinderprojektet de kommende år bliver til virkelighed.

Det bliver arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team, der skal stå i spidsen for nytænkningen af formidlingen af De fem Halder ved Viborg. Det har dommerkomitéen med medlemmer fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, Foreningen ”De fem Halder” og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal besluttet.

Projektet realiseres inden 2020 inden for en økonomisk ramme er på 37 mio. kroner, der er sikret gennem støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

I det vindende team indgår ud over arkitekt Erik Brandt Dam også Charlotte Skibsted Landskab, Cornelius + Vöge, ingeniørrådgiver MOE og konsulent Martin Zerlang.

På Hald Slot skal der bygges en udsigtsplatform i niveau med borgtårnets oprindelige højde. Her fra vil man kunne overskue borgenes forsvarsmæssige sammenhæng og opbygning. Den gamle vindebro bliver desuden visualiseret, og der etableres en ny udstilling i Haldladen ved en ny central parkeringsplads.

Landskabet spiller en vigtig rolle i vinderprojektet. Samtlige træer og buske mellem borge og voldsteder skal kortlægges, og der skal fældes, beskæres og plantes nyt for at understøtte formidlingen.

Stierne mellem borganlæggene skal udbygges og renoveres, så det blandt andet bliver mere tydeligt, at man kan gå mange forskellige ture i området. Endelig bliver der opsat nye bænke og skilte i egetræ.

Formidlingen skal sikre, at stedets charme og oplevelsen af relativ uberørthed ikke grundlæggende ændres.

 

Visualisering af projektet

De fem Halder set fra oven.
Hald Ruin og Valdemars skanse i fugleperspektiv
Indgangen til Halds herligheder. Ravnsbjergvej transformeret til gårdsplads.
Hald-laden – ny samlet indgang til De fem Hald´er.
Hald ruin – adgangsvej, vindebro og tårn.
Det indre af Hald Ruin med bygningsmarkeringer.

Kort over projektområdet

Yderligere oplysninger

Stærkt partnerskab bag projektet

Bag projektet står et stærkt partnerskab, som tæller foreningen ”De fem Halder”, Naturstyrelsen (som er grundejer), Kulturstyrelsen og Viborg Kommune.

Forud for projektet har de tre myndigheder i fællesskab udarbejdet ”Rammeplan for området ved De fem Halder” som klarlægger indenfor hvilke rammer udvikling af området kan foregå. Rammeplanen har været i en omfattende offentlig idé- og høringsfase, som har sikret, at der er lokal opbakning til projektet.

Idéerne om udvikling af området blev født i en bredt sammensat idégruppe, som siden har udviklet sig til foreningen ”De fem Halder”. Foreningen er fortsat bredt sammensat og er med et stigende antal medlemmer med til at sikre den folkelige opbakning bag projektet lokalt.

Starten på processen, der har ført frem til det nuværende projekt, ligger tilbage i 2008. Her henvendte fabrikant Peder Nybo Jensen, Viborg, sig til Viborg Innovationsfond og foreslog, at der blev arbejdet på at gøre historien på ”De fem Halder” mere synlig. Fonden tog derefter initiativ til dannelsen af idégruppen.

800 års historie inden for gåafstand

”De fem Halder” er beliggende ved Hald Sø syd for Viborg i en landskabeligt smuk ramme. Specielt for området er, at den samme herregård gennem 800 år er flyttet rundt i landskabet indenfor et lille område. De fleste steder har det tidligere borgbyggeri efterladt synlige spor. Stedets ejere og lensmænd har gennem tiden spillet markante roller i dansk og international politisk historie. Der kan således fortælles 800 års historie inden for gåafstand i samme område.

Den internationale hovedhistorie vil oplagt være reformationens historie med den katolske biskop Jørgen Friis, reformatoren Hans Tausen og oprøreren Skipper Clement i centrum, fordi den er fælles for Europa. Hermed kobles Hald sammen med Viborg, da historien er væsentlig begge steder.

Ofte kan begge steder med fordel inddrages i fortællingen. Eksempelvis er historien om reformationen lettere at fortælle på Hald end i Viborg. Samtidig er oplevelsen af historien på Hald uden den ”støj på linjen”, som man ofte finder i Viborg og andre byer.

I modsætning til eksempelvis Kalø og Hammershus er der en række støtteelementer til historiefortællingen på Hald i nærområdet, eksempelvis Viborg By, Hærvejen, De røde barakker i Hald Ege, Bækkelund, samt andre borge og voldsteder på Viborg-egnen.

Et bredere perspektiv på hovedhistorien er fortællingen om krig og religion, herunder udviklingen i militærstrategi og borgbyggeri gennem tiderne, som kan illustreres af borgenes placering og udformning.

I dag opleves Hald som fjernt fra magtens centrum, men tidligere har Hald befundet sig strategisk velplaceret i begivenhedernes centrum. Forbløffende mange dramaer i Nordeuropæisk magtpolitisk og religiøs historie fra Middelalderen og frem har sat deres aftryk på eller i enkelte tilfælde endda taget udgangspunkt i Hald og Viborg.

Årsagen til at der blev bygget borg på stedet, og vedblev med at være borg på stedet, skal især søges i de politiske strukturer i Danmark. Viborg var det politiske centrum i Jylland, og i lange perioder det vigtigste politiske center i Danmark. Byen husede både Jyllands landsting og var Jyllands kongehyldningssted. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg, og samspillet med landskabet gjorde samtidig stedet velegnet til placering af borge.

Oversigt over projektområdet for ”De fem Halder” ved Hald Sø, Naturstyrelsen.
”De fem Halder” set fra øst, med Hald Ruin i forgrunden, foto Lis Helles Olesen, Holstebro Museum
Hald Ruin – også kaldet ”Bispens Hald”, ”Jørgen Friis´ Hald” eller ”Det tredje Hald”, foto Viborg Museum.
”Hald Slot” i Resens Atlas fra 1677
Det fjerde og femte (nuværende) Hald, malet af Charlotte Amalie Schinkel 1790
”De fem Halder” fotograferet fra sydvest 1869, foto A. Fritz.
Hald Ruin (Det tredje Hald) fotograferet fra ”Valdemars Skanse” eller ”Brattingsborg” (Det første Hald) 1869ald Ruin (Det tredje Hald), foto A. Fritz.

"De fem Halder” efter afslutning af projektets anlægsdel

Anlægsdelen af projektet – den del som var omfattet af arkitektkonkurrencen, og som har sat de mest synlige aftryk ude i landskabet – er afsluttet sensommeren 2023.

Formålet har hele tiden været at fortælle og illustrere de 800 års ubrudt historie på Hald. Men at gøre det så diskret og nænsomt som muligt, og forsøge at bevare de store kvaliteter, der i forvejen var i området.

Herunder sammenhængen mellem de skiftende Halder og landskabet i området.

De elementer, der var tilbage fra de tidligere historiske perioder er ryddet for tilgroning, gjort synlige og tydeliggjort. Eksempler herpå er Gammel Hald, Valdemars Skanse, stierne i Landskabshaven, samt parken ved Hald med midteraksen, terrasserne og lindealléen.

Der er nogle steder tilføjet elementer for at underbygge fortællingen. Eksempler her på markeringerne af bygningsspor fra 1600-tallets Hald på Hald Slot, af Staldgården som har været knyttet til slottet, og af 1700-tallets Hald i parken ved Hald Hovedgaard. Sidetrapperne i parken, cirklerne i Landskabshaven og tilføjelsen af en ekstra etage på tårnet på Hald Slot er andre eksempler.

Det gælder også legepladsen ”Børnenes Hald”, som er et helt nyt tiltag. Legepladen er inspireret af elementer fra Halds lange historie. Håbet er, at den ud over muligheden for leg og familieaktivitet også kan give inspiration til at bevæge sig vider ud i området.

Et andet nyt element er fortællebænken i Landskabshaven, som trækker trådene til litteraturens verden, som er en integreret del af nutidens Hald. Hald Hovedgaard rummer i dag Dansk Forfatter- og Oversættercenter.

Hvor bygningsresterne fra fortiden har kunnet bibringe ret sikker viden om, hvordan bygningerne tidligere har set ud, er der foretaget rekonstruktioner. Det gælder vandporten og hovedporten på Hald Slot, samt den dobbelte vindebro og brolægningen i porten sammesteds.

Der er tilføjet servicefaciliteter til området, herunder ny, samlet parkeringsplads og servicelænge med toiletter og madpakkehus.

De frede pavilloner i parken er istandsat og bliver femover base for foreningen ”De fem Halder”, som vi arrangementer, parkdage og andre aktiviteter vil bidrage til t vedligeholde, formidle og levendegøre Halderne.

En af bestræbelserne har været at synliggøre sammenhængen mellem ”De fem Halder”, samt at binde området sammen og på samme tid øge tilgængeligheden, hvor det er terrænmæssigt muligt.

Fra det forhøjede tårn på Hald Slot kan man se til både Gammel Hald, Valdemars Skanse, Guldbergs Høj – og om vinteren også til Hald Hovedgaard. Linjerne mellem flere af områdets elementer kan også ses, hvis man placerer sig på en af cirklerne i Landskabshaven.

Stien fra ankomsten til legepladsen og boardwalken fra Niels Bugges Kro til parken ved Hald har som funktion at muliggøre en sammenhængende tur gennem området, samtidig med at de er små oplevelser i sig selv.

Fra handicapparkeringen ved enden af servicelængen er der stort set niveaufri adgang til handicaptoilet, Almindingen foran Haldladen, gennem Haldladen og ind i parken.

Fra parkeringspladsen ved Niels Bugges Kro er der ligeledes kraftigt øget tilgængelighed. Også her er der stort set niveaufri adgang forbi Gammel Hald langs søen til bunden af parken ved Hald – og for de fleste videre gennem landskabshaven, ad stien langs søbredden og videre ad dæmning og vidnebro til Hald Slot.

Haldladen kommer fremover til at fungere som port til området. Her finder man en introduktionsvideo til De fem Halder, samt indtil videre et slideshow af anlægsprocessen og en præsentation af nogle af de vigtigste skikkelser fra Halds lange historie.

I tårnet på Hald Slot fortælles ligeledes en række nedslag fra Halds Historie, ligesom der er en række informationstavler spredt i området.

Historieformidlingen på Hald bliver frem over en integreret del af Viborg Museum, og hensigten er de kommende år at udbygge og videreudvikle formidlingen på en række områder.

Gå til hjemmesiden for Viborg Museum for at se udvalget af guidede ture og andre aktiviteter

Modsat mange andre steder har vi på Hald valgt ikke at kaste hovedparten af kræfterne i at opføre et nyt, stort besøgscenter. Den eneste formidling ”under tag” bliver i eksisterende bygninger, nemlig Haldladen og tårnet på Hald Slot. Den øvrige formidling sker ude i landskabet via diskret information i form af skilte og modeller, via levende formidling og inddragende aktiviteter, og via den fortælling sm fortidsminderne i sammenhæng med landskabet selv bidrager med.

Halds historie er samtidig tæt vævet sammen med Viborg Bys historie. Selve placeringen af Hald og den lange kontinuitet på stedet skyldes den strategiske placering nær Jyllands vigtigste by, og persongalleriet på Hald har også haft tæt tilknytning til byen.

Hald har samtidig tæt tilknytning til Hærvejen, som også har løbet lige forbi stedet. Stedet er et udpræget ”hot spot” i forhold til Hærvejsvandre- og cykelruterne, og komplekset på Hald rummer også et af Hærvejens pilgrimsherberger.