Ekkodalens Moser

Oversigt over projektområdet.

Projektbeskrivelse

Baggrund

Det fremgik af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det var regeringens ambition at søge at genoprette Ekkodalens Moser til glæde og gavn for plante- og dyrelivet samt borgernes rekreative muligheder. Dette skulle foregå på frivillig basis. Naturstyrelsen fik i 2017 opgaven med naturgenopretning af Miljø- og Fødevareministeren og var således bygherre på projektet, mens Miljøstyrelsen var myndighed i forbindelse med miljøvurderingen. Bornholms Regionskommune var myndighed på en lang række tilladelser, som krævedes for projektets gennemførsel.

Istidssøen

Den sidste istid skabte Bornholms største indsø syd for Almindingen for foden af Ekkodalens klipper. Den vurderes at have været ca. 200 hektar stor og har omfattet Vallensgårds Mose, Kærgårdsmosen, Thorevandet og Udkæret. Langs søens bredder er der fundet de ældste spor efter menneskelig bosættelse, som kendes fra Bornholm. Helt op i 1700-tallet kan man på kort over Bornholm genfinde den store indsø, som dengang blev kaldt for Wallens Kier (Vallenskær). En del af indsøen udviklede sig ved naturlig tilgroning efterhånden til mose, og andre dele blev drænet for at skabe landbrugsjord. Vådområdet fremstår derfor væsentligt mindre i dag. En genopretning af dele af vådområdet er til gavn for dyre- og plantelivet og kan tilbyde borgerne nye naturoplevelser.

Projektstatus

  • Projektet er afsluttet og blev indviet af miljøminister Lea Wermelin 13. oktober 2020.
  • Landbrugsjordens dræn er blevet afbrudt, og der er etableret flere vandhuller på arealet. Desuden er Læsåens forløb hen over arealet blevet genskabt.
  • De tidligere landbrugsarealer bliver nu drevet med høslæt i en årrække, for at fjerne næringsstoffer fra jorden, inden der overgås til anden naturpleje.
  • Der foretages løbende hydrologiske undersøgelser i området for at overvåge projektets effekt på hydrologien.

Fakta

Projekttype: Naturgenopretning
Periode: 2017-2020
Projektareal: Ca 170 hektar
Økonomi: Budget på 19,7 mio DKK.

Oversigt over de gennemførte naturgenopretningstiltag.

KontaktDorte Bugge Jensen

Biolog
Bornholm
dobje@nst.dk
+45 7254 3020
+45 2561 6381