Forskningsprojekt om helårsgræsning i Husby Klitplantage og Trøjborg

Helårsgræssende heste ved Husby samt Trøjborg, syd for Klitmøller, skal give rigere natur og ny viden om græsningens effekt på både biologien og friluftslivet. To flokke af hårdføre hesteracer er udsat i de store indhegninger i Vestkystens unikke klitnatur. I Husby Klitplantage er desuden udsat en flok hårdføre stude. Dyrene er udsat for at øge den naturlige dynamik i klitnaturen foruden forbedring af forholdene for en lang række arter herunder markfirben, klokke-ensian, ensianblåfugl og klitperlemorssommerfugl. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.

Formål

Formålet med helårsgræsningen i den vestjyske klitnatur er at skabe mere naturlig dynamik og dermed forbedrede leveforhold for flere lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr.

Derudover skal forskningsprojektet forbedre viden om effekten af helårsgræsning i klitnaturen. Denne viden omhandler alt fra de store planteæderes adfærd, dyrenes påvirkning på struktur, vegetation, plantesamfund mm. og skal samtidig også undersøge helårsgræsningens påvirkning på rekreative og friluftsmæssige forhold.

En ekspertgruppe bestående af forskere fra Aalborg Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet og SEGES har i projektets opstart rådgivet omkring græsningsmodel herunder valg af dyr samt arealafgrænsning, publikum- og effektundersøgelser.

Forskere fra Århus Universitet og Københavns Universitet skal undersøge effekterne af helsårsgræsning. Du kan også bidrage til denne vidensindsamling gennem citizen science. Har du interesse i at hjælpe med overvågning eller afprøvning af nye rekreative muligheder kan du kontakte Tina C. M. Pedersen på ticmp@nst.dk.

Hvorfor helårsgræsning?

Ved at lade naturarealerne afgræsse hele året rundt skabes flere levesteder for både planter og dyr. Derved får vi en rigere natur - en større biodiversitet. Helårsgræsningen skaber et mere varieret landskab, hvor nogle steder græsses hårdt og vegetationen bliver åben, mens andre steder sjældet bliver græsset, og vegetationen bliver højere. I klitnaturen vil dyrene også skabe sandhuller og optråd. Her vil især mange insekter og eksempelvis markfirben kunne finde den åbne vegetation og bare sandflader med lys og varme, som de har brug for. Endelig skaber dyrenes afføring også levesteder for rigtigt mange insekter.

En del af arealet, som afgræsses, er skov. Her skal skoven ikke fældes, men fungere som ly- og læsted for de græssende dyr. Ekspertgruppen har anbefalet, at dyrene kan veksle mellem forskellige naturtyper og afgræsse på et så stort areal som muligt. Samtidig har ekspertgruppen anbefalet at vælge robuste dyreracer og at græsningstrykket skal være lavt. Dette betyder, at relativt få dyr græsser i området, da det er vinterens fødegrundlag, som er afgørende for, hvor mange dyr, der kan græsse i den barske klitnatur.

Friluftsliv

Der vil fortsat være adgang og mulighed for almindelig færdsel inden for det hegnede areal. Hegn og helårsgræssende dyr kan dog have en betydning for flere forskellige former for friluftsaktiviteter, og derfor foregår som led i forskningsprojektet også en videnskabelig undersøgelse af de rekreative og friluftsmæssige forhold. Gennem god dialog med både borgere, foreninger og besøgende i området har Naturstyrelsen blandt andet etableret specielle hydraulik-låger langs flere veje i Husby Klitplantage.

Da der går forholdsvis få dyr på arealet, kan man ikke altid forvente at se dyrene. Samtidig anbefales det, at man undgår de græssende dyr. Det er ikke tilladt at fodre dyrene, da det påvirker deres naturlige adfærd på arealet og kan resultere i en uhensigtsmæssig opsøgende adfærd, og ligesom alle andre steder på Naturstyrelsens arealer skal hunde være i snor. På arealet bliver der løbende opsat informationer om projektet, herunder gode råd til hvordan man færdes i en hegning med dyr, både med og uden sin hund.

Fakta

Projekttype: Forskningsprojekt
Periode: 2021-2026
Projektareal: Husby Klitplantage ca. 400 hektar og Trøjborg ca. 220 hektar
Økonomi: Projektet er støttet af 15. Juni Fonden

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort, Husby

Oversigtskort, Trøjborg

 

Faktaboks

  • Dyrene ejes af privat dyreholder, som har ansvaret for det daglige tilsyn
  • Nogle af dyrene går med GPS-mærker -og halsbånd

Husby Klitplantage

  • 8 stude og 17 vallakker er sat på græs
  • Hegningen omfatter ca. 400 hektar
  • Næsten halvdelen af området udgøres af beskyttet natur med klitnatur, ferske enge og moser samt brunvandede søer

Trøjborg

  • 10 konikheste er sat ud i området
  • Hegningen omfatter ca. 220 hektar
  • Nationalpark Thy og Thisted Kommune er samarbejdspartnere
  • Området er gammelt militært skydeterræn, som hidtil har været plejet med manuel fjermelse af bjergfyr og maskinel fjernelse af rynket rose foruden pletafbrændinger

Billeder

Videoer

Kontakt

Tina C. M. Pedersen
Biolog
Naturstyrelsen Vestjylland
ticmp@nst.dk
+45 22 90 73 10