Hasselmusprojekt i Bidstrupskovene

Hasselmusen er den eneste art af syvsovere i Danmark og er herhjemme et sjældent og truet pattedyr. Skovene omkring Hvalsø, herunder Bidstrupskovene, er 1 af kun 3 områder på Sjælland, hvor hasselmusen forekommer. Desværre har moniteringer gennem de sidste 20-30 år tydet på en tilbagegang i bestanden. Den udvikling ønsker Naturstyrelsen at vende og har derfor udarbejdet en plejeplan for hasselmusen i Bidstrupskovene med retningslinjer for indsatser og pleje. Nærværende projekt skal understøtte planens mål om at forbedre forholdene for hasselmusen, så der kan opretholdes en levedygtig bestand på lang sigt i Bidstrupskovene. 15. Juni Fonden og Nationalpark Skjoldungernes Land har ydet tilskud til projektet. Derudover samarbejder Naturstyrelsen med frivillige og Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Lejre, om indsatser for hasselmusen.

Baggrund

Hasselmusen er et sjældent syn herhjemme. Den er omfattet af flere beskyttelsesbestemmelser og er bl.a. totalfredet, på habitatdirektivets bilag IV og opført på den nationale rødliste som moderat truet. Naturstyrelsen har derfor en forpligtigelse til at passe på arten og dens levesteder.

Hasselmusens foretrukne levested er tæt bevoksede arealer med en høj diversitet af planter eksempelvis ung løvskov eller blandingsskov med frodig undervegetation af buske og krat, som bærbuske, slyngplanter, bregner og varierende urteflora. Disse levesteder er dynamiske og det kræver derfor en aktiv forvaltning at fastholde egnede levesteder for hasselmusen.

Læs mere om hasselmusen og forvaltningen af den i artsbogen på Arter.dk og under Artsforvaltning på mst.dk.

Projektbeskrivelse

Hasselmusprojektet i Bidstrupskovene består af 4 delelementer, der skal bidrage til at forbedre forholdene for hasselmusen samt udbrede viden om dens tilstedeværelse og tiltagenes effekt.

Del 1: Udvidet monitering af bestanden og effekten af tiltag

Miljøstyrelsen foretager som del af NOVANA-programmet en overvågning af hasselmusen hvert sjette år. Naturstyrelsen ønsker at få foretaget en nulpunktsovervågning på udvalgte lokaliteter bl.a. ved de nyplantede hasselmuskulturer, efterfulgt af en løbende effektovervågning i form af monitering af bestand og vurdering af indsatserne efter ca. 5 og 10 år.

Del 2: Fastlæggelse af korridornet

Det tidligere skitserede korridornet fra slutningen af 90’-erne ønskes gennemgået og opdateret i forhold til både placering og indsatsbehov. Særligt er der sidenhen kommet de centrale Helvigstrup-arealer til, som gør det muligt at forbinde det tidligere korridornet i nord og syd.

Del 3: Anlæg og pleje

Den primære trussel for hasselmusen er manglen på egnede levesteder. Det foretrukne habitat synes at være skov i et succesionsforløb med en frodig undervegetation. Der er behov for både at sikre områder med passende vegetation til overlevelse og formering, samt mulighed for udveksling af dyr mellem de enkelte områder. Derfor er hensigten at arbejde med en kombination af kerneområder og korridorer i Bidstrupskovene.

Kerneområderne etableres efter rydning af nåletræsbevoksninger. Der plantes ekstensive kulturer med en overvægt at forskellige buske samt en andel lystræarter som eg. Hensigten er successivt at etablere nye kulturer til udvidelse af kerneområder, så de egnede levesteder kan flytte rundt på dynamisk vis. Kerneområderne ønskes forbundet af et korridornet af ledelinjer, så hasselmusene kan flytte rundt imellem de gode levesteder i Bidstrupskovene.

1. etape af plantning af hasselmuskulturer til udvikling af kerneområder er påbegyndt i 2016. For løbende at sikre attraktive områder for hasselmusen, ønskes anlagt nye kulturer midtvejs og til sidst i projektperioden. Ligeledes ønskes korridornettet forbedret ved indplantning af buske og lystræarter, samt udtynding hvor påkrævet.

Del 4: Formidling

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere opsat redekasser forskellige steder i Bidstrupskovene. Naturstyrelsen ønsker at genoptage projektet i samarbejde med frivillige, herunder gennemgang af opsatte redekasser for at give viden om hasselmusen er tilstede og benytter dem.

Derudover ønskes afholdt arrangementer til formidling af hasselmusens eksistens, dens levevis og projektets indsats, eksempelvis "Den store nøddejagt” efter engelsk forbillede. Nøddejagten er et arrangement, hvor borgere og frivillige inviteres til at indsamle nødder med gnavemærker fra skovbunden. En fagperson vil så hjælpe med at fortælle, om gnavet er lavet af en hasselmus.

Fakta

Projekttype: Naturprojekt
Periode: 2016-2026
Samarbejdspartnere: Nationalpark Skjoldungernes Land, 15. Juni Fonden og Danmarks Naturfredningsforening, Lejre.
Økonomi: Ca. 1,15 mio. kr.

Projektforløb

Udrenset hasselmuskorridor med opsat redekasse. Foto: Hans Christian Jessen.

Kort over projektområdet

Bidstrupskovene er beliggende på Midtsjælland mellem Roskilde og Ringsted, som angivet på det lille kort. Tiltag for hasselmusen vedrører generelt arealer overalt i Bidstrupskovene. Det store kort angiver de planlagte grønne ledelinjer - hasselmuskorridorerne - samt placeringen af kerneområder for hasselmusen, hvor der løbende plantes kulturer med hasselmusegnede arter af buske og træer.

Kontakt

Hans Christian Jessen
Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland
hacje@nst.dk
+45 40 14 60 73