Portlandmosen - sikring af højmose

Naturstyrelsen – Aalborg udfører et større rydnings og spunsningsarbejde i Portlandmosen for at redde og genskabe den værdifulde højmose.

Portlandmosen er navnet på den vestligste del af Lille Vildmose. Under de to verdenskrige var der knaphed på brændsel, ikke mindst for landets cementfabrikker.  Aalborg Portland Cement opkøbte et stykke af Vildmosen for at opgrave tørv til ovnene. Endnu i dag kan man i Portlandmosen se de dybe ar i terrænet i form af flere, 5 kilometer lange, vandfyldte tørvegrave. På grund af den mangeårige afvanding og tørvegravningen fremstår Portlandmosen i dag kraftigt tilgroet og langt fra sit naturlige udseende.

I Portlandmosen er der dog stadig partier, hvor den oprindelige højmoses overflade er uberørt. Den omfattende dræning i forbindelse med tørvegravningen og den efterfølgende tilgroning med birk og fyr er dog hastigt på vej til at ødelægge højmosevegetationen også på de uberørte partier.

De uberørte partier i højmosen skal sikres

For at genskabe de uafgravede dele af Portlandmosen som levende, åbne højmoseflader præget af bl.a. vækst af Sphagnummosser, har Naturstyrelsen i samarbejde med den nuværende ejer, Aage V. Jensen Naturfond valgt at gennemføre et større naturgenopretningsprojekt ved bl.a. at opsætte over 200 spunsvægge og træskodder i de gamle afvandingsgrøfter, ligesom 182 ha tilgroet mose ryddes og 4,7 km læhegn fældes. Projektet forventes gennemført i perioden okt. 2008 til marts 2010.

Mosen får hjælp til at holde på vandet

Som vist på billederne opsættes en række plastspuns og træ-skot i de gamle afvandingsgrøfter og tørvegrave. Dette vil medføre en generel vandstandshævning og derved skabe optimale vækstbetingelser for sphagnummosserne.

Der bliver desuden foretaget en stor træfældning af de selvsåede birke- og nåletræer, og en vandstandshævningen vil fremover gøre livet svært for de birk, som ikke naturligt hører hjemme inde på en uforstyrret højmoseflade.

Plastspuns og træplader

Der benyttes bl.a. plastspuns pga. den lave pH-værdi, som vandet naturligt har i højmosen. I sådan en lav pH-værdi vil en traditionel stålspuns blive gennemtæret i løbet af en kort årrække. Desuden er valget faldet på plastspuns pga. den lavere vægt, som udførelsesmæssigt er af stor betydning i denne type terræn.

For at mindske omfanget af færdsel i mosen under arbejdet flyves størstedelen af materialerne ind i mosen, hvor de skal bruges.

I Tofte mose og Høstemark Mose udfører Aage V. Jens Naturfond selv tilsvarende arbejder.