Støtteordning til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og i fredede områder

Bemærk: Denne tilskudsordning er ophørt.

Naturstyrelsen administrerede ordningen i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen.

Formålet med ordningen var at give offentligheden adgang til flere og bedre naturoplevelser.

Målgruppen for ordningen var bl.a. lodsejere, foreninger eller kommune. Ordningen omfattede kun privatejede arealer.

Tilskudsordningen hørte under landdistriktsprogrammet.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede områder beskriver de daværende regler for støtte:

Bekendtgørelse nr. 843 af 30. juni 2010

Projekter der har fået tilskud