Klima-lavbundsprojekt Abterp

Der er i Tønder Kommune udvalgt et projektområde ”Abterp”, vest for Bredebro. Projektet er et klima-lavbundsprojekt, der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet. Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Projektbeskrivelse

Dette mulige klima-lavbundsprojekt ligger vest for Bredebro. Oprindelige indeholdt projektet også et område omkring Skast og Borg Moser, desværre har der ikke været grundlag for at arbejde videre med et projekt i Skast og Borg Moser området.

Det aktuelle undersøgelsesområde dækker et område ved Harres og Abterp. Der er gennemført en forundersøgelse af området, som har vist at der kan gennemføres et omkostningseffektivt projekt.

Området indeholder fortsat store mængder tørvejord/kulstof. Forundersøgelsen har vist, at ca. 7.300 ton kulstof kan tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet.

Mulige projekttiltag vil være at tage de kulstofrige arealer ud af omdrift samt efterfølgende at vådgøre arealerne ved grøftelukning og sløjfning af dræn. Til projektet hører også, at der laves foranstaltninger, der skal sikre, at områder uden for projektområdet kan dyrkes som hidtil.

Teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsen har til formål at afdække de tekniske og biologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

Der vil parallelt med ovennævnte hovedformål blive undersøgt, om området kan understøtte andre formål som fx friluftsliv og forbedring af naturværdierne i området.

Jordfordeling

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbund
Periode: 2022-2026
Projektareal: 350 ha

Projektforløb

Kort over projektområdet

De røde linjer markerer projektområdet

Kontakt

Simon Fly-Petersen
AC Fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet
mail: sifly@nst.dk
tlf.: +45 61 92 11 16

Nyheder om klima-lavbundsprojekter