Klima-lavbundsprojekt Bjørn­kær Mose ved Egebæk-Hviding

Der er i Esbjerg Kommune udvalgt et projektområde ved Bjørnkær Mose, umiddelbart øst for Egebæk-Hviding. Projektet er et klima-lavbundsprojekt, der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet og forbedre naturen i området. Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Bjørnkær Mose 2023

Projektbeskrivelse

Det mulige klima-lavbundsprojekt er beliggende syd for Ribe og umiddelbart øst for Egebæk-Hviding.

Projektområdet omfatter den uopdyrkede del af Bjørnkær Mose og dyrkede randområder øst og syd for mosen. Mosen afvandes via Småmosegrøften, som Naturstyrelsen forventes kan lukkes i forbindelse med projektet.

Den dyrkede del af den oprindelige mose indeholder fortsat store mængder tørvejord/kulstof. Ud fra eksisterende kort over tørveindhold i jorden og supplerende jordprøver forventes det, at ca. 1700 ton kulstof kan tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet.

Projekttiltagene vil være at tage de kulstofrige dele af den tidligere mose ud af drift, samt efterfølgende at vådgøre arealerne ved grøftelukning, sløjfning af dræn og lukning af Småmosegrøften. Til projektet hører også, at der laves foranstaltninger, der skal sikre, at områder uden for projektområdet kan dyrkes som hidtil.

Teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsen har til formål at afdække de tekniske og biologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres. Undersøgelsesområdet er på ca. 140 hektar.

Der vil parallelt med ovennævnte hovedformål blive undersøgt, om området kan understøtte andre formål som fx friluftsliv og forbedring af naturværdierne i området.

Jordfordeling

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbund
Periode: 2022-2024
Projektareal: 140 ha

Projektforløb

Kort over projektområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Asger Thode Kristensen
Projektleder
Naturstyrelsen Vadehave
mail: astkr@nst.dk
tlf.: +45 22 37 88 34

Simon Fly-Petersen
AC-fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet
mail: sifly@nst.dk
tlf.: +45 61 92 11 16

Nyheder om klima-lavbundsprojekter