Klima-lavbundsprojekt Brunmose

Naturstyrelsen Trekantsområdet har undersøgt et område langs vandløbet Fovså omfattende de to mose områder Karholm Mose og Brunmose. Den indledende screening har vist at at der er et godt potentiale for et klima-lavbundsprojekt i området omkring Brunmose. Naturstyrelsen vil i løbet af foråret 2024 igangsætte en forundersøgelse af et muligt klima-lavbundsprojekt.

Forundersøgelse af et klima-lavbundsprojekt

Indledende screening af et klima-lavbundsprojekt ved Brunmose (også kaldet Dridekær), som ligger sydøst for Ødis i Kolding Kommune, har vist, at der er grundlag for at gå videre med en forundersøgelse af et projekt. Der er i den anledning afgrænset et undersøgelsesområde på ca. 330 ha. Det skal undersøges, om der kan gennemføres et klima-lavbundsprojekt, som vil have til hovedformål at bidrage til reduktion af CO2 og andre klimagasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil et projekt understøtte andre positive effekter i forhold til natur og miljø.

Beskrivelse af et muligt projekt

Brunmose er en lavtliggende, tørveholdig ådal, som vandløbet Fovså løber igennem, og som i dag er drænet og anvendes til landbrugsmæssig omdriftsjord eller permanent græs. Længere opstrøms, mod øst, findes også tørveholdige områder, herunder mose- og engarealer, som også er omfattet af undersøgelsesområdet. Et undersøgelsesområde er ikke det samme som et endeligt projektområde. Forundersøgelsen skal afdække hvad der kan lade sig gøre, både mht. landskab, hydrologi og lodsejernes ønsker.

Et eventuelt projekt vil omfatte vådgøring af projektarealerne, hvilket bl.a. kan ske vha. sløjfning af dræn og grøfter, overrisling med vand fra naboarealer og hævning af vandløb. Vådgøring sker kun på projektarealerne, mens andre arealer skal holdes upåvirkede af et projekt. Når vandstanden på projektarealerne hæves, og der ikke længere sker nogen dyrkning, tilføres jorden mindre ilt, og nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker langsommere eller ophører helt, hvorved der frigives færre klimagasser.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, Forundersøgelse
Periode: 2023 - 2026
Projektareal: 330 ha
Økonomi: 1.210.000 kr.

Projektforløb

Brunmose og Fovså
Marker i Brunmose

Kort over projektområdet

Projektområdet er markeret med den grønne grænse på kortet.

Kontakt

Jakob Humaidan
Projektleder
Naturstyrelsen Fyn
mail: jakhu@nst.dk 
tlf.: +45 30 68 92 06 

Kasper Kolbjørn Nielsen
Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: kakon@nst.dk 
tlf.: +45 20 11 74 63

Nyheder om klima-lavbundsprojekter