Klima-lavbunds-projekt Damsø, Skjern Enge

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023 og frem en realisering af klima-lavbundsprojektet Damsø, i Ringkøbing-Skjern Kommune, øst for Skjern. I 2017 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune en forundersøgelse af området, som viste at projektet opfyldte kravene for et klima-lavbundsprojekt, jf. BEK nr. 211 af 08/02/2022. Projektet blev efterfølgende overdraget til Naturstyrelsen Blåvandshuk, hvor der i øjeblikket foretages en jordfordeling, samt opstart af supplerende forundersøgelse.

Pumpestation

Projektbeskrivelse

Damsø er en tidligere højmose i Ringkøbing-Skjern hvor der har været gravet tørv i gamle dage. Projektområdet er ca. 300 ha, hvoraf 89% af arealet består af kulstofholdige jorde med over 12% tørv.

Området består i dag primært af landbrugsjord, med enkelte §3-naturudpegninger og permanent græs.

Projektets opstart og forundersøgelse stod Ringkøbing-Skjern Kommune for, hvorefter projektet blev overdraget til Naturstyrelsen Blåvandshuk, som nu er gået i gang med at indlede realisering af projektet. Overdragelsen skyldes at kommunerne som udgangspunkt ikke kan foretage jordfordeling i forbindelse med Klima-lavbundsprojekter.

Gennem det hidtidige projektforløb har lodsejere været samarbejdsvillige og har selv taget initiativ til projektet i ønsket om at gøre noget godt for blandt andet klima og natur. Forundersøgelsen berører i alt 18 private ejendomme, som alle er orienteret om projektet og er involveret i projektet.

Efter gennemførelse af projektet vil der være genskabt en ny sø på mellem 100 og 200 ha. alt efter årstiden. Projektområdet vil forventeligt have naturlig hydrologi via en forbindelse til Skjern å og enge.

Projektområdet vil på sigt komme til at ligne de øvrige arealer i Skjern enge med græsningsarealer, søområder, tagrør, pilekrat mv. Det forventes, at Damsø også vil være et attraktivt raste- og fourageringsområde for et stort antal trækfugle i forår og efterår.

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at bidrage til klimamålene, så CO2 udledningen fra jorden bremses og bidrage til oplagring af CO2 på sigt. Dertil vil genskabelsen af mosen den eksisterende naturmæssige værdi højnes og gøre gavn for biodiversitet.

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i mosen
  • Afhjælpe okkerproblematik i området
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur
  • Klimatilpasning
  • Rent vandmiljø og drikkevand

Den supplerende forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 211 af 08/02/2022.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - realisering
Periode: 2023 -
Samarbejdspartnere: Ringkøbing-Skjern Kommune
Økonomi: 46 mio. kr.

Projektforløb

I løbet af 2023 gennemføres der en jordfordelingsproces, som skal afdække mulighederne for at en jordfordeling kan imødekomme lodsejernes ønsker.  Gennemførelsen af et klima-lavbundsprojekt i området, forudsættes af at jordfordelingsprocessen kan gå op.

Lodsejerne bliver inddraget i jordfordelingsprocessen, samt den supplerende forundersøgelse, både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler. En gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de berørte lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Lodsejerudvalget på besigtigelse

Projektforløb

Kort over projektområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet


Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Mads Bank-Mikkelsen
Skovfoged
Skjern Enge
mail: mabmi@nst.dk 
tlf.: +45 2141 8613

Charlotte Brown Petersen
Projektleder
Klima-lavbund
mail: chbrp@nst.dk 
tlf.: +45 2141 8602

Nyheder om klima-lavbundsprojekter