Klima-lavbundsprojekt Enge v. Kobbel Å

Naturstyrelsen Midtsjælland har i samarbejde med Holbæk Kommune undersøgt potentialet for et klima-lavbundsprojekt i engene langs Kobbel Å, sydvest for Holbæk. På den baggrund er nu igangsat forundersøgelse af et 650 ha stort område.

Udsigt over den vestlige del af undersøgelsesområdet og de lavest liggende områder ved Bjergby Enghave

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Baggrund

Det primære formål med et klima-lavbundsprojekt er at reducere drivhusgasudledningen ved at tage kulstofrige jorder ud af landbrugsdrift og hæve vandstanden i området. Det er målet at skabe et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter.

Et klima-lavbundsprojekt ved engene langs Kobbel Å vil således kunne bidrage til at:

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i engene
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur

I oktober 2022 afholdt landbrugsorganisationen VKST et møde sammen med Holbæk Kommune og Naturstyrelsen, hvor lodsejere i området blev præsenteret for mulighederne i et klima-lavbundsprojekt. Blandt de deltagende lodsejere var der stor opbakning til at gå videre med en forundersøgelse af et muligt projekt.

Området

Undersøgelsesområdet ligger i Holbæk Kommune lige sydøst for Kundby og er på ca. 650 ha. Området ligger i et større eng- og tørvemoseområde langs Kobbel Å, med områderne Kundby Mose, Bjergby Enge, Vognserup Enge, Trønninge Enge og Knabstrup Enge, og er gennemsat med mange dræningsgrøfter og tydelige tegn på tørvegravning.

Området modtager vand fra Kundby i nord, fra syd via Egemoserenden og fra sydvest gennem Kobbel Å. Vandet løber via Tuse Å ud i Holbæk Fjord og derfra videre ud i Isefjorden. Området fremstår i dag hovedsageligt som opdyrkede marker og græssede enge, som holdes i dyrkning ved hjælp et udbygget system af dræn og grøfter. Omtrent en fjerdedel af området udgøres af § 3 beskyttede naturtyper, primært mose og en mindre del eng og sø.

Området vurderes fortsat at indeholde betydelige mængder tørveholdige jorder. På baggrund af eksisterende kort over tørveindhold i jorden vurderes det, at ca. 14.000 ton CO2-ækvivalenter årligt kan tilbageholdes ved at gennemføre et klima-lavbundsprojekt.

Ekstensivering af landbrugsdriften i området, samt øvrige tiltag, vil betyde, at den samlede kvælstofreduktion ved et eventuelt klima-lavbundsprojekt vurderes til at udgøre i alt 15 tons kvælstof pr. år, hvilket vil gavne miljøtilstanden af Isefjorden, som modtager vand fra området.

Forundersøgelse

Forundersøgelsen skal afdække de tekniske og biologiske forhold, samt en såkaldt ejendomsmæssig undersøgelse, for at få et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

Den tekniske og biologiske undersøgelse skal afdække de eksisterende forhold, samt konsekvenser og den mulige klimaeffekt ved at vådgøre området. Den skal også angive projekttiltag til, hvordan vandstanden i engene kan hæves ved fx at afbryde dræningen og tilkaste afvandingsgrøfter. Det skal også undersøges, om dele af Kobbel Å kan genslynges, samt mulighederne for at åbne og genslynge de rørlagte dele af dræningskanalerne, der løber fra nord omkring Kundby, og Egemose Renden, der løber sydfra til Kobbel Å. Den tekniske og biologiske forundersøgelse foretages af et eksternt rådgivningsfirma.

I den ejendomsmæssige undersøgelse inddrages de lodsejere i området, som vil blive berørt at et projekt, for at afdække lodsejertilslutningen. En gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Den ejendomsmæssige forundersøgelse foretages af Naturstyrelsen, både ved fælles lodsejermøder og individuelle samtaler om mulighederne.

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden, købe eller sælge jord, eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet. En jordfordeling påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Vurderes det, at projektet kan realiseres, så skal der gennemføres en mere detaljeret planlægning og beskrivelse af de arbejder, der vil skulle udføres i området i forbindelse med gennemførelse af projektet. Ligeledes skal myndighedstilladelser indhentes, fx en miljøvurderingsafgørelse hos Miljøstyrelsen, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt.

Klima-lavbundsprojekter finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2023 - 2025 for forundersøgelserne
Areal: 650 ha
Forventet tilbageholdte CO2-ækvivalenter: 14.000 ton/år
Forventet tilbageholdt kvælstof:
15 ton/år
Samarbejdspartnere:
Holbæk Kommune og Landboforeningen VKST
Økonomi: 1,8 mio. kr. til forundersøgelserne

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområdet

Den røde polygon viser undersøgelsesområdet. Vandløb og afvandingsgrøfter er vist med blå streg, og veje ind i området med sort/hvide streger. På oversigtskortet ses områdets beliggenhed sydvest for Holbæk.

 

Kontakt

Marc Overgaard Hansen
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: maovh@nst.dk
tlf.: +45 29 42 17 56

Berit Land Nielsen
Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: belni@nst.dk 
tlf.: +45 93 59 70 43 

 

Nyheder om klima-lavbundsprojekter