Klima-lavbundsprojekt Enghave­, Søbysøgård

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune udvalgt et muligt projektområde ved Enghave, Søbysøgård, umiddelbart nordvest for Nørre Søby. Projektet er et klima-lavbundsprojekt, der vil kunne bidrage til at reducere CO2-udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Odense Fjord og forbedre naturen i området. Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, som kun vil blive gennemført, hvis der er opbakning fra lodsejeren, som Naturstyrelsen er i dialog med.

Enghave, Søbysøgård 2022

Projektbeskrivelse

Det mulige klima-lavbundsprojekt er beliggende syd for Odense, umiddelbart nordvest for Nørre Søby.

Projektområdet omfatter det tidligere mose-/engområde Enghave, som i dag er drænet og pumpet og drives som permanent græs med afgræsning af kvæg i sommerhalvåret. Området afvander til Tuemosebækken, som løber til Odense Å og siden Odense Fjord.

Projektområdet vurderes fortsat at indeholde betydelige mængder tørvejord/kulstof. På baggrund af eksisterende kort over tørveindhold i jorden, samt visuel gennemgang af jordprøver, vurderes det, at ca. 323 ton CO2-ækvivalenter årligt kan tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet.

Projekttiltagene vil være vådgøring af arealerne ved pumpestandsning, sløjfning af dræn og etablering af overrisling med drænvand fra naboarealer. I forbindelse med et projekt vil det blive sikret, at områder uden for projektområdet kan dyrkes som hidtil.

Teknisk og biologisk forundersøgelse

Næste skridt er at få foretaget en forundersøgelse, der har til formål at afdække de tekniske og biologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres. Undersøgelsesområdet er på ca. 22 hektar.

Det vil parallelt med ovennævnte hovedformål blive undersøgt, om området kan understøtte andre formål, eksempelvis forbedring af naturværdierne i området.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Naturstyrelsen foretager selv den ejendomsmæssige forundersøgelse i regi af den igangværende dialog med lodsejer.

Jordfordeling

Hvis lodsejer ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at beholde projektjorden og få en engangserstatning eller sælge projektjorden. Der er også mulighed for at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbund
Periode: 2022-2024
Projektareal: 22 ha

Projektforløb

Udsigt over Enghave ved Søbygård, 2022

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Jakob Humaidan
Projektleder
Naturstyrelsen Fyn 
mail: jakhu@nst.dk
tlf.: +45 3068 9206

Vibeke Lindberg Birkelund
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Fyn 
mail: vibbi@nst.dk
tlf.: +45 2526 9690

Nyheder om klima-lavbundsprojekter