Klima-lavbundsprojekt Floubæk-Byskelsgrøften

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024. Naturstyrelsen Vestjylland har i samarbejde med Holstebro Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt i området syd for Skave i Holstebro Kommune. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen er jordens indhold af organisk stof og dermed mulig tilbageholdelse af CO2 ved vådgøring af arealerne.

Område ved Floubæk-Byskelsgrøften

Projektbeskrivelse

Floubæk-Byskelsgrøften er et kulstofrigt lavbundsareal og er en del af et større mosekompleks bestående af Skave Mose, Hesselmose og Tinkerdal Mose, som er beliggende syd for Skave øst for Holstebro. 

Undersøgelsesområdet  består af to delområder, et delområde som afvander til Floubæk på ca. 93 ha og et delområde som afvander til Byskelsgrøften på ca. 77 ha. Begge delområder ender ud i Savstrup Å som afvander til Nissum Fjord via Storåen. Undersøgelsesområdet er primært afgrænset med udgangspunkt i tørvekortet, terrænforhold samt på baggrund af tilkendegivelser fra lodsejermøder.

Det endelige projektområde fastsættes i forbindelse med forundersøgelsen baseret på opmålinger og i dialog med de ca. 43 lodsejere i området.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser fra kulstofrige lavbundsjorde til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og afvandingen afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag

Projekttiltagene vil som udgangspunkt være at ændre den nuværende afvanding af området, så arealerne bliver vådere. Forundersøgelsen klarlægger de nærmere tiltag.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Økonomiske muligheder for deltagende lodsejere er kompensation, køb og salg eller jordfordeling.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2023-2024
Samarbejdspartnere: Holstebro Kommune
Økonomi: 900.000 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområdet


Oversigtskort - den pink polygon angiver undersøgelsesområde Floubæk og den røde polygon angiver undersøgelsesområde Byskelsgrøften

Kontakt

Henning Fjord Aaser
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: henfa@nst.dk
tlf.: +45 72 54 36 69
mob.: +45 40 44 47 71

Helle Ostenfeldt Kalkrup
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: heosk@nst.dk
tlf.: +45 72 54 36 71
mob.: +45 93 58 65 87

Nyheder om klima-lavbundsprojekter